Perhe-eläke

Jos työeläkettä ansainnut menehtyy, hänen leskellään ja alaikäisillä lapsillaan on toimeentulon turvaamiseksi oikeus perhe-eläkkeeseen.

Voit saada leskeneläkettä, jos olet

  • leskeksi jäänyt aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja teillä on edesmenneen kanssa yhteinen lapsi
  • entinen puoliso, jos edesmennyt oli sinulle elatusvelvollinen.

Jos sinulla ja puolisollasi ei ollut yhteistä lasta, voit saada leskeneläkettä, jos kaikki allaolevat kohdat täyttyvät:

  • avioliittonne oli solmittu ennen kuin täytit 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta
  • avioliittonne oli kestänyt vähintään 5 vuotta 
  • olet vähintään 50 vuotias tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta

Lapseneläkettä saavat

  • edesmenneen alle 18-vuotiaat lapset
  • lesken alle 18-vuotiaat lapset, jos he asuivat lesken ja edesmenneen henkilön kanssa samassa taloudessa ja viimeksimainitut olivat avioliitossa.

Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla lapsilla että adoptiolapsilla.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edesmenneen työuransa aikana ansaitsemaan eläkkeeseen.

Jos edesmennyt oli jo täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä, perhe-eläke perustuu tähän eläkkeeseen. Määrään lisätään mahdollisesta eläkeaikaisesta työskentelystä karttunut eläke.

Jos hän oli menehtyessään edelleen työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jota hän olisi saanut työkyvyttömyyden kohdatessa.

Jos edesmennyt oli jo täyttänyt vanhuuseläkeiän mutta edelleen työelämässä, perhe-eläke perustuu hänen vanhuuseläkkeensä määrään.

Perhe-eläkkeestä vähennetään mahdollinen liikenne- tai tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus.

Perhe-eläkkeen määrä edesmenneen henkilön työeläkkeestä:

Lapsia 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke ennen lesken-
eläkkeen vähentämistä
6/12 6/12 5/12  3/12 2/12
Lapseneläkkeet yhteensä,
jaetaan lasten kesken
 0 4/12  7/12   9/12  10/12

Leskeneläkkeen vähentäminen

Oma eläkkeesi vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Jos olet edelleen työssä, käytetään arvioitua eläkeen määrää.

Jos todellinen tai arvioitu eläkkeesi alittaa 723,00 euroa kuukaudessa (v. 2020), leskeneläkettäsi ei vähennetä.

Jos eläkkeesi ylittää tämän rajan, leskeneläkettäsi vähennetään puolella siitä määrästä, jolla raja ylittyy. Tämä saattaa pienentää leskeneläkettäsi niin, ettei eläkettä jää lainkaan maksettavaksi.

Jos olet työelämässä ja tulosi ovat huomattavasti arvioitua eläkettäsi pienemmät, voit hakea leskeneläkkeen vähentämistä todellisten tulojesi perusteella.

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään

  • heti eläkkeen alkaessa jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat muuta omaa työeläkettä kuin osa-aikaeläkettä tai luopumiseläkettä
  • 6 kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta, jos olet alle 65-vuotias etkä saa omaa työeläkettä
  • kun alat saada omaa työeläkettä muuna kuin osa-aikaeläkkeenä.

Leskeneläkkeen vähentämistä ei kuitenkaan tehdä ennen kuin perheen nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta. 

Perhe-eläkkeen hakeminen

Hae perhe-eläkettä viimeistään puolen vuoden sisällä kuolemantapauksesta. Täytä jokaisesta hakijasta erillinen lomake. Leskelle on oma hakemuslomakkeensa ja lapsille omansa.

Nopein tapa saada hakemus vireille on täyttää perhe-eläkehakemus verkossa. Tarvitset tähän henkilökohtaiset pankkitunnuksesi.

Täytä eläkehakemus verkossa

Halutessasi voit myös tulostaa hakemuslomakkeen, täyttää ja postittaa meille. Löydät lomakkeet "Lomakkeet ja esitteet" - osiosta.

Eläkkeen hakeminen ulkomailta

Jos menehtynyt henkilö oli työskennellyt ulkomailla hänelle on voinut karttua eläkettä myös siitä. Hakeaksesi perhe-eläkettä myös ulkomailta, täytä hakemuslomakkeen lisäksi "Asuminen ja työnteko ulkomailla" eli U-liite. Voit täyttää U-liitteen verkossa tai tulostaa paperiomakkeen ja postittaa sen meille.

Täytä omalta osaltasi erillinen U-liite, jos haet leskeneläkettä ja olet itse työskennellyt tai asunut ulkomailla. 

Lue tarkemmin eläkkeen hakemisesta ulkomailta.

Lapseneläke päättyy 18-vuotiaana

Maksamamme perhe-eläke päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Jos perhe-eläkettä maksetaan useammalle lapselle ja heistä yhden tai useamman eläke päättyy, tarkistetaan jäljelle jäävien lasten ja lesken perhe-eläkkeen määrä ja sen jakaantuminen edunsaajien kesken.

Uuden avioliiton solmiminen

Leskeneläkkeesi lakkaa, jos solmit uuden avioliiton ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta. Sinulle maksetaan tällöin kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Täytettyäsi 50 vuotta uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeeseesi. Uudesta liitosta sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

Usein kysyttyä: Perhe-eläke

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Perhe-eläkkeeseen on tietyin edellytyksin oikeutettu edesmenneen henkilön leski, jos puolisoilla oli yhteisiä lapsia.

Tämän lisäksi perhe-eläkettä voi saada entinen puoliso, jos tämä sai elatusapua edesmenneeltä entiseltä puolisoltaan.

Lapsettoman lesken oikeuden saada leskeneläkettä määräävät monet seikat, muun muassa lesken ikä ennen avioliiton solmimista, avioliiton kesto ja edunjättäjän ikä avioliiton solmimishetkellä. Lue tarkemmin perhe-eläkkeen ehdoista.

Perhe-eläkettä saavat myös edesmenneen henkilön alle 18-vuotiaat lapset sekä lesken lapset, jos nämä asuivat samassa taloudessa.

Oikeus perhe-eläkkeeseen koskee sekä biologisia lapsia että adoptiolapsia. Kasvattilapsi sen sijaan ei saa työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. 

Muuttuuko perhe-eläkkeen määrä jossain vaiheessa?

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot.

Jos perhe-eläkkeen saajana on vain leski, eläkkeen määrä voi muuttua joko puolen vuoden kuluttua puolison kuolemasta tai siinä vaiheessa, kun leskelle myönnetään oma työeläke.

Jos perhe-eläkettä maksetaan myös lapsille, leskeneläke tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Tämä niin sanottu leskeneläkkeen vähennys voi pienentää leskeneläkettä jopa niin, ettei sitä jää lainkaan maksettavaksi.

Tarkistukset tehdään automaattisesti. Ainoastaan jos alle 50-vuotias leski avioituu uudestaan tai alle 18-vuotias lapsi annetaan adoptioon, on asiasta ilmoitettava meille erikseen. Lesken avioiduttua uudestaan alle 50-vuotiaana maksetaan hänelle kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke.

Jos perhe-eläkettä saava lapsi annetaan adoptioon, hänen perhe-eläkkeensä lakkaa.