Työeläkeotteen lukuohjeet

Työeläkeotetta tarkistaessasi sinulle voi olla hyötyä seuraavista ohjeista.

Kun haluat lisätietoa tietystä otteella käytetystä termistä tai luvusta, etsi se alla olevalta listalta. Ohjeet on listattu aakkosjärjestyksessä. Ohje avautuu ja sulkeutuu napsauttamalla.

Vinkki! Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Ansiotyö, josta ei kartu eläkettä

Tässä kohdassa on merkintä työskentelystä, joka on saatettu ilmoittaa meille, mutta joka ei oikeuta eläkkeeseen. Tavallisimpia syitä tähän on, että

 • työ ennen 1.1.2005 on tehty alle 23-vuotiaana (julkisella alalla ikäraja on vaihdellut, ks. www.keva.fi)
 • työsuhde on kestänyt alle laissa säädetyn minimiajan
 • työsuhteen ansiot ovat jääneet alle vakuuttamiselle laissa määrätyn rajan
 • LEL- ja TaEL-ansiot ovat jääneet alle eläkkeen karttumiselle laissa määrätyn rajan
 • yrittäjä on hakemuksesta vapautettu yrittäjätoiminnan vakuuttamisvelvollisuudesta
 • palkka työstä 31.12.2004 jälkeen on maksettu ennen, kuin täytit 18 vuotta.

Tällaisia ansiotoimintoja ei tarvitse ilmoittaa meille.

Eläke vuoden 2018 tasossa

Tässä sarakkeessa näkyy kustakin toiminnasta ansaitsemasi eläke. 

Vuoden 2004 loppuun saakka eläke on laskettu työsuhteittain. Eläkkeen karttumiseen vaikuttivat silloin eläkkeen perusteena oleva ansio, työsuhteen kesto sekä iän mukainen karttumaprosentti. Karttumaprosentit olivat:

 • 1,5 prosenttia 23–59-vuotiaana
 • 2,5 prosenttia 60–64-vuotiaana.

Julkisella alalla karttumaprosentti on voinut olla eri kuin yllä työsuhteen alkamisajankohdasta riippuen. Tarkempia tietoja löydät Kevan verkkosivuilta osoitteesta www.keva.fi.

Vuodesta 2005 alkaen eläke on laskettu vuosittain. Eläkettä karttuu yhden vuoden ansiosta

 • 1,5 prosenttia 18–52-vuotiaana
 • 1,9 prosenttia 53–62-vuotiaana
 • 4,5 prosenttia 63–67-vuotiaana.

Eläkkeellä olo

Jos olet ollut työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä 1.1.2005 jälkeen, siitä on merkintä työeläkeotteella.

Esimerkiksi jatkuvasta osa-aikaeläkkeellä olosta karttuneen eläkkeen määrä voidaan yleensä kuitenkin laskea vasta vanhuuseläkkeelle jäätäessä. Osa-aikatyöstä karttunut eläke löytyy toki muiden ansiotoimintojen tapaan otteelta.

Eläkkeen perusteena oleva ansio 1.1.2005 alkaen

Vuodesta 2005 alkaen eläkkeen perusteena oleva ansio lasketaan erikseen kullekin vuodelle. Myös työeläkeotteella ansiot näytetään pääsääntöisesti vuositasolla. Jos työnantajasi kuitenkin on valinnut kuukausittaisen palkkatietojen ilmoitustavan, otteella on lueteltu kuukausiansiot.   

Yrittäjän ansiona on hänen työeläkevakuutuksensa vahvistettu YEL-työtulo.

Eläkkeen perusteena olevat ansiot on tarkistettu vastaamaan kuluvan vuoden rahanarvoa ja palkansaajan ansioista on vähennetty työntekijän työeläkemaksun määrä.

Eläkkeen perusteena oleva ansio 31.12.2004 saakka

Eläkkeen perusteena oleva ansio laskettiin 31.12.2004 saakka erikseen jokaiselle työsuhteelle. Se oli kyseisen työsuhteen vuosiansioiden keskiarvo. Työeläkeotteella tämä työsuhteen keskiansio on tarkistettu vastaamaan kuluvan vuoden rahanarvoa.

Yrittäjän ansiona on hänen työeläkevakuutuksensa vahvistettu YEL-työtulo.

Elinaikakerroin

Karttuneen eläkkeen määrä on sopeutettu odotettavissa olevaan elinikään käyttämällä ikäluokallesi määriteltyä elinaikakerrointa. Koska suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee, kuukausieläkkeen määrää on alennettava, jotta eläkettä riittää maksettavaksi koko eliniäksi.

Julkisten alojen enimmäismäärä

Vuodesta 2005 lähtien karttuvalla eläkkeellä ei ole ylärajaa, joten mitä pidemmälle työskentelet, sitä paremman eläkkeen saat. Vuoden 2004 loppuun mennessä kunnan, valtion tai kirkon palveluksessa karttuneilla eläkkeillä sen sijaan on enimmäismäärä, joka vaikuttaa kokonaiseläkkeesi määrään. Enimmäismäärä on vain julkisten alojen eläkkeissä, ja löydät siitä lisätietoja Kevan verkkosivuilta osoitteesta www.keva.fi.

LEL- ja TaEL-työt

LEL- ja TaEL-töistä ei näy työeläkeotteella työsuhteiden alkamis- ja päättymispäiviä eikä työnantajan nimeä. Näitä ei tarvitse ilmoittaa meille. Tarkista kuitenkin, että otteella luetellut vuosiansiot ovat oikein.

LEL:n mukaan vakuutettiin rakennus-, metsä-, satama- ja maatalousalalla työsuhteessa tehdyt työt.

TaEL:n mukaan vakuutettiin vuodesta 1986 alkaen työsuhteessa olevat toimittajat ja taiteilijat sekä muut tässä laissa luetellut, luovaa työtä tekevät ammattiryhmät. Vuonna 1998 TaEL:n piiriin tulivat myös yksityissektorin pätkätyösuhteet muilla kuin LEL-aloilla.

Lykkäyskorotus

Kun siirrät eläkkeen ottamista alimman vanhuuseläkeikäsi yli, saat eläkkeeseesi lykkäyskorotusta. Jokainen lykätty kuukausi tuo eläkkeeseesi 0,4 prosenttia lisää. Lykkäämällä siis vaikkapa kokonaisen vuoden saat 4,8 prosentin korotuksen, ja kahdessa vuodessa korotusta tulee 9,6 prosenttia. Lykkäyskorotuksen kertymisellä ei ole yläikärajaa.

Jos olet töissä samanaikaisesti, ansaitset myös siitä eläkettä aina ylimpään vanhuuseläkeikääsi saakka.

Huomaa kuitenkin, että eläkearvioissa ei ole huomioitu mahdollisten työttömyysetuuksien aiheuttamaa vähennystä lykkäyskorotuksen määrään. Työttömyysetuuden ajalta ei kerry lykkäyskorotusta.

Palkattomat etuudet

1.1.2005 alkaen ansaitset eläkettä myös sellaisilta palkattomilta ajoilta 18–67-vuotiaana, joilta sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa.

Saat eläkettä myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta sekä tutkintoon johtavalta opiskeluajalta 18–67-vuotiaana. Opiskelusta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Eläke lasketaan sen ansion perusteella, johon päivärahan määrä perustuu. Kotihoidontuen ja opiskelun ajalta eläkkeen perusteena on laskennallinen ansio 728,34 euroa kuukaudessa. Palkattomista etuuksista karttuu eläkettä iästä riippumatta aina 1,5 prosenttia vuodessa.

Etuudet palkattomilta ajoilta näkyvät rekisterissä vasta seuraavan vuoden keväällä etuuksien saamisesta.

Tavoite-eläkeikä

Tavoite-eläkeikäsi kertoo, mihin saakka sinun pitäisi lykätä eläkkeelle jäämistä, jotta sinulle kertyisi lykkäyskorotusta vähintään elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen verran.

Näet työeläkeotteella tavoite-eläkeikäsi, jos olet syntynyt vuonna 1959 tai aikaisemmin.

Jos olet syntynyt vuonna 1960 tai myöhemmin, tavoite-eläkeikääsi ei ole vielä vahvistettu. Se vahvistetaan, kun alimpaan eläkeikääsi on viisi vuotta aikaa. Voit laskea arvion tavoite-eläkeiästäsi eläkelaskurillamme. Jos olet yrittäjä, voit tehdä saman yrittäjän eläkelaskurilla.

Tuleva eläkkeesi

Näet työeläkeotteellasi arvion vanhuuseläkkeesi määrästä, jos olet syntynyt vuonna 1964 tai sitä ennen etkä vielä saa eläkettä.

Alinta vanhuuseläkeikääsi myöhemmissä eläkearvioissa on huomioitu lykkäyskorotus. Huomaa kuitenkin, että jos olet ylittänyt alimman eläkeikäsi ja saat työttömyysetuutta, summat saattavat muuttua. Työttömyysetuuden ajalta ei kerry lykkäyskorotusta. Ota tällöin yhteyttä eläkeneuvontaamme oikean vanhuuseläkearvion saamiseksi.

Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, voit laskea arvion eläkeiästäsi ja tulevan vanhuuseläkkeesi määrästä eläkelaskurillamme. Jos olet yrittäjä, käytä yrittäjän eläkelaskuria.

Työeläkelisä

Ennen vuotta 1994 työeläkelisää karttui työntekijän työttömyyspäivärahoista. Vuosina 1994–2004 työeläkelisää karttui työttömyyspäivärahojen lisäksi myös mm. aikuiskoulutukseen myönnetystä tuesta, kuntoutusetuuksista sekä työttömien koulutuspäivärahoista.

Työeläkelisää ei kartu sellaisena kalenterivuotena, jolloin henkilö on ollut koko vuoden työssä tai jona hän on ansainnut tietyn määrän LEL-ansioita.

Yrittäjille työeläkelisää on saattanut karttua vasta vuodesta 1994 alkaen.

Ulkomaiset vakuutusnumerot

Jos olet työskennellyt Ruotsissa, voit nähdä työeläkeotteellasi Ruotsin vakuutusnumerosi. Ansaitsemastasi eläkkeestä saat lisätietoja Ruotsin eläkelaitoksilta, joiden yhteystiedot löydät otteeltasi.

Muiden maiden kuin Ruotsin työskentelyä otteella ei yleensä näy. Eläketietoja kannattaa kysyä suoraan kyseisen maan eläkelaitokselta tai Eläketurvakeskukselta numerosta 029 411 2110.

Työskentelyä ulkomailla ei tarvitse ilmoittaa meille.

Vanhuuseläkeikä

Tämä on se ikä, jolloin voit aikaisintaan jäädä eläkkeelle. Näet sen työeläkeotteellasi, jos olet syntynyt vuonna 1964 tai sitä ennen.

Jos olet syntynyt vuonna

 • 1954 tai aikaisemmin, voit jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi 63 vuotta
 • 1955–1964, vanhuuseläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella.

Jos olet syntynyt 1965 tai sen jälkeen, vanhuuseläkeikääsi ei ole vielä vahvistettu. Se vahvistetaan sinä vuonna, jolloin täytät 62 vuotta. Voit laskea arvion eläkeiästäsi eläkelaskurillamme. Jos olet yrittäjä, käytä yrittäjän eläkelaskuria.

Voit toki jäädä eläkkeelle vasta myöhemminkin ja kerryttää lisää eläkettä.