Anställningar som upphört

Anställningens avslutningsdatum

Om den anställda har slutat under året, meddela på årsanmälan anställningen avslutningsdatum. Ange som anställningens sista dag den sista dagen då anställningen var i kraft eller då den anställda omfattades av ArPL-försäkringen.

I det fall att det inte alls har betalats någon lön till den anställda år 2018 ska du ange den sista avlönade arbetsdagen år 2017 som anställningens avslutningsdag.

Den anställda har gått i pension

Om arbetsförhållandet  har avslutats på grund av att den anställda har börjat lyfta ålders- eller invalidpension år 2018, har som anställningens avslutningsdatum redan anstecknats den s.k. pensionsfallsdagen. Det är den dag fram till vilken personen tjänar in pension. Som lön har det antecknats det belopp som har meddelats till oss i samband med pensioneringen. Kontrollera att lönen stämmer.

Om det förutom den löneuppgift vi redan registrerat har betalats någon lönepost till den anställda, t.ex. bonus eller annat tillägg till lönen, ber vi dig korrigera summan. Meddela också vilken typ av lön det handlar om. Vederlagets natur avgör om den ger rätt till pension och om alltså den anställdas pensionsbeslut måste rättas.

Inleder personen ett nytt arbetsförhållande hos ditt företag efter pensioneringen då han eller hon fortfarande är under 68 år, kom ihåg att meddela den nya anställningens begynnelsedatum på årsanmälan. 

Den anställda har fyllt 68 år

Om den anställda har fyllt 68 år 2018 meddelas anställningen som om den hade slutat. Om anställningen har slutat före den månad då den anställda fyllde 68 år, meddela som anställningens avslutningsdatum den sista dagen då arbetsförhållandet var i kraft. Om anställningen dock har slutat under den månad då den anställda fyllde 68 år eller fortsatt efter det, meddela som anställningens avslutningsdatum  den sista dagen i den månad då den anställda fyllde 68 år.

Exempel: Den anställda fyllde 68 år 15.6.2018 och anställningen upphörde samma dag. På årsanmälan meddelas som anställningens avslutningsdatum 30.6.2018.

Som lön meddelas den lön som betalats fram till det datum som ovan fastställdes som anställningens avslutningsdatum. Undantag gäller om normal slutlön betalats efter månaden då den anställda fyllde 68 år. Då meddelas den också med i lönen, men anställningens avslutningsdatum meddelas ändå enligt ovan.