Nya anställningar

Personuppgifter

Om ni har anställda som börjat år 2018 och vars uppgifter ännu inte finns i ArPL-försäkringen, börja med att meddela deras personuppgifter. Meddela den anställdas namn i ordningen efternamn och alla förnamn. Också personbeteckningen meddelas alltid. Om personbeteckningen saknas meddela arbetstagarens födelsedatum och kön (m = man, k = kvinna).

Anställningens begynnelsedatum

Begynnelsedagen för ett anställningsförhållande är den dag då den anställda börjat underlyda ArPL eller omfattas av denna försäkring (till exempel om arbetsgivaren har fler än en ArPL-försäkring). Den anställda meddelas på årsanmälan om han eller hon har varit 17–67 år vid löneutbetalningen och lönen har uppgått till minst 58,27 euro i månaden år 2018.

Den anställda har fyllt 17 år

Om arbetsförhållandet har börjat innan den anställda fyllde 17 år och fortsätter ännu i början av den månad som följer efter att han eller hon fyllt 17 år, meddela som anställningens begynnelsedatum den första dagen i månaden närmast efter 17-årsdagen. Från och med den här dagen är arbetsgivaren skyldig att teckna en ArPL-försäkring för den anställda och att betala pensionsförsäkringsavgift.

Exempel 1: Den anställda har fyllt 17 år 15.6.2018. Som anställningens begynnelsedatum meddelas på årsanmälan 1.7.2018.  Som lön för en anställd som har fyllt 17 år mitt i året meddelas den lön som betalats fr.o.m. det datum som ovan fastställdes som anställningens begynnelsedatum oavsett när den tjänats.

arpl_arsanmalan_17_ar.jpg

Exempel 2: Den anställda har fyllt 17 år 15.6.2018 och lön har betalats både 30.6.2018 och 31.7.2018. Som anställningens begynnelsedatum meddelas 1.7.2018 och som lön den lön som betalats ut 31.7.2018. Lönen som betalats ut 30.6.2018 meddelas inte.

Den anställda har fyllt 68 år 

Om den anställda har börjat år 2018 men efter den månad då han eller hon fyllde 68 år ska den anställda inte meddelas på ArPL-årsanmälan. Inte heller pensionsförsäkringsavgifter behöver betalas för den anställda som då inte heller tjänar in pension för arbetet.