Vilka anställda meddelas?

På årsanmälan anmäls alla anställda som är 17–67 år och vars lön har uppgått till minst 58,27 euro i månaden år 2019.

Till ArPL-försäkringen anmäls alla de löner som har utbetalats från och med början av den kalendermånad som följer efter den anställdas 17-årsdag. Lönerna anmäls på årsanmälan ända fram till slutet av den månad då den anställda fyller 68 år. Också anställda som redan är på pension försäkras om ovan nämnda krav för ålder och lön uppfylls.

På årsanmälan anmäls också anställda som har läroavtal. En person som deltar i en annan utbildning än läroavtalsutbildning försäkras om det gjorts upp ett arbetsavtal. En person som är på arbetslivsträning försäkras inte.

Vem hör till ArPL?

Enligt ArPL försäkras personer i anställningsförhållande. Definitionen av anställningsförhållande i ArPL följer den i arbetsavtalslagen. Enligt den förbinder sig en anställd att personligen utföra arbete för arbetsgivarens räkning under dess ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. Om förutsättningarna för försäkrande uppfylls, ska lönen försäkras oberoende om skatt innehålls. 

Samtliga arbetstagare inom den privata sektorn kan försäkras hos oss oberoende av anställningens längd och bransch. I sjömanslagen avsett arbete lyder dock under lagen om sjömanspensioner och försäkras hos Sjömanspensionskassan.

Arbetstagarens nationalitet inverkar inte på försäkrandet enligt ArPL eller på intjäningen av pension. Om en finländsk arbetsgivare anställer utländska arbetstagare i Finland försäkras de liksom finländska arbetstagare.

En utländsk arbetsgivare som anställer arbetstagare i Finland försäkrar sina anställda i Finland enligt ArPL.