Vilken lön meddelas?

Grundregeln

Med årsanmälan meddelas den lön som betalats till den anställda under år 2018 i ett belopp. Förskottsskatt, den anställdas egen arbetspensionsavgift eller övriga socialförsäkringsavgifter ska inte dras av.

Lönen som meddelas på årsanmälan är i regel den lön eller annat vederlag som betalats som ersättning för arbete och som är underkastad förskottsinnehållning. Utöver grundlönen räknas alltså också till exempel naturaförmåner, övertidsersättningar och semesterpenning med. Om du är osäker på om någon särskild del av lönen ska meddelas eller inte, kan du kolla upp saken i den här tabellen på vår webbplats.

Meddela på årsanmälan också lönen som betalats till tillfällig arbetskraft om den inte redan har meddelats tidigare.

Om det finns fel i löneuppgifter som meddelats tidigare kan du korrigera dem på din årsanmälan. Finns det oanmälda uppgifter för tiden före år 2018 kan du meddela dem som om det skulle vara frågan om en ny anställning, dvs. ange anställningens begynnelse- och eventuellt avslutningsdatum samt löner årsvis.

Arvoden för förtroendeuppdrag

Arvoden för förtroendeuppdrag meddelas på årsanmälan bara om personen står i arbetsförhållande till den som betalar arvodena. Då läggs arvodena för förtroendeuppdragen till den normala lönen, de behöver alltså inte försäkras skilt. 

Personer i förtroendeuppdrag som inte står i arbetsförhållande meddelas på årsanmälan endast om det tecknats en särskild ArPL-försäkring för förtroendevalda. Om så önskas kan ArPL-pensionsskydd ordnas också för de 17–67-åriga personer som valts till förtroendeuppdrag och som inte står i arbetsförhållande till ditt företag genom att teckna en skild ArPL-försäkring för dem. Förutsättningen är att arvodet per månad uppgår till minst 58,27 euro år 2018. Finns det ingen skild ArPL-försäkring, meddelas arvoden för förtroendeuppdarg inte på årsanmälan.

För de förtroendevalda som omfattas av försäkringen betalas det ArPL-försäkringsavgifter på normalt vis. Även arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift avdras från arvodet som betalas till den förtroendevalda enligt samma regler som övriga arbetstagare. Försäkringsavgiften motsvarar den ArPL-avgiftsprocent som fastställts för tidpunkten då lönen utbetalats. Försäkringen kan tecknas genom att fylla i ArPL-försäkringsansökan. Då ska det också tas ställning till från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till de förtroendevalda ska beaktas som pensionsgrundande, dvs. försäkras. Arvoden kan försäkras bakåt i tiden, men högst de arvoden som betalats under kalenderåret omedelbart före det år då försäkringen tecknades. 

Betjäningsavgifter

Betjäningsavgifterna är pensionsgrundande lön och kan ha märkbar betydelse för arbetstagarens pensionsskydd. De ska alltså meddelas på ArPL-årsanmälan. Om du inte känner till beloppet av de betjäningsavgifter som arbetstagaren mottagit, kan arbetstagaren själv fylla i en blankett med vilken betjäningsavgifterna uppges. Kontakta då oss så skickar vi dig blanketten. Du kan be arbetstagaren meddela på blanketten den erhållna lönen för 2018 inklusive naturaförmåner och betjäningsavgifter på samma sätt som de uppges för skattemyndigheterna.

Blanketten returneras till oss senast 31.1.2019 antingen via arbetsgivaren eller direkt till adressen Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 ÅBO.

Stöd för privat vård av barn

Också ett hushåll som anställer barnskötare, städhjälp eller övriga arbetstagare är ArPL-försäkringsskyldigt. Har hushållet tecknat en ArPL-försäkring och valt årsanmälan som anmälningssätt ska årsanmälan göras precis på samma sätt som andra arbetsgivare.

När det gäller en anställd dagvårdare meddelas som lön i årsanmälan både den lön som familjen själv betalat till dagvårdaren och det stöd som FPA betalar direkt till den anställda dagvårdaren. På årsanmälan meddelas alltså det sammanlagda beloppet. 

I vissa fall har det avtalats om att dagvårdarens lön delvis består av stödet för privat vård och delvis av ett kommunalt tillägg. Då räknas också det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst och meddelas som dagvårdarens lön på årsanmälan, också i sådana fall att kommunen betalar stödet direkt till dagvårdaren.

Familjen som anställt dagvårdaren ansvarar för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften både för den lön som familjen själv betalar och för det stöd som betalas av FPA. Familjen ska också ta ut arbetstagarens pensionsavgift från dagvårdarens totalinkomst inklusive den del som bestäms på basis av eventuellt stöd. Varken FPA eller kommunen innehåller arbetstagarens pensionsavgift från det stöd som de betalar. 

Om dagvårdarens lön endast består av stödet från FPA (och eventuellt kommunalt tillägg), kan arbetsgivaren inte innehålla arbetstagarens pensionsavgift och bekostar då själv både arbetsgivarens och arbetstagarens del av pensionsförsäkringsavgiften.