Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter år 2020

Arbetsgivare och företag betalar utöver ArPL-avgifterna även andra socialskyddsavgifter. Avgiftsbeloppen hittar du nedan.

Letar du efter föregående årets procentsatser? Här hittar du försäkringsavgifterna för år 2019.

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2020
Avgift % av bruttolönen
ArPL-pensionsförsäkringsavgifter  
     Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift
     (inklusive arbetstagarens andel)
En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har fortlöpande minst en anställd.
På den slutliga försäkringsavgiften inverkar bl.a. eventuell kundåterbäring och för företag med en lönesumma om minst 2,086 miljoner företagets avgiftsklass.
25,3 % fram till 30.4 och 22,7 %  1.5-31.12
     Tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift
     (inklusive arbetstagarens andel)
En tillfällig arbetsgivare har anställda endast då och då och den utbetalade lönesumman under 6 månader är under 8 676 euro.
25,3 % fram till 30.4 och 22,7 %  1.5-31.12
Arbetstagarens andel av ArPL-försäkringsavgiften  
     17–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av den kalendermånad då den anställda fyller 53 år. 
7,15
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av den kalendermånad då den anställda fyller 63 år. 
8,65
     63–67 år 7,15
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie (17–64 år) Mer info på tyollisyysrahasto.fi  
     Av lönesumman upp till 2 125 500 euro 0,45
     Av andelen lön som överstiger 2 125 500 euro 1,70
Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1,25
Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,65
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för en delägare 0,45
Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie (socialskyddsavgift) 1,34
Arbetstagarens sjukförsäkringspremie   
   Dagpenningspremie, Årslön under 14 574 euro 0,00
   Dagpenningspremie, Årslön minst 14 574 euro 1,18
Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställs utifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.  
Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.  
Företagarens pensionsförsäkringsavgifter 2020
Avgift % av FöPL-arbets-
inkomsten
Företagarens FöPL-pensionsförsäkringsavgift  
     18–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 53 år. 
24,1
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. 
25,6
     63–67 år 24,1
FöPL-försäkringsavgiften för nya företagare
Den nya företagaren får 22 procent rabatt på sina FöPL-försäkringsavgifter under de första 4 åren.
 
     18–52 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 53 år. 
18,798
     53–62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. 
19,968
     63–67 år 18,798
Räntor som används på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter 2020
Ränta i % av avgiften
Försäkringsavgiftsränta, FöPL (1.1–31.12.2020)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.1–30.6.2020)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.7–31.12.2020)
Ersatte beräkningsräntan 1.1.2016
2,0
Dröjsmålsränta (1.1–30.6.2020)
Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan.

8,0

Dröjsmålsränta (1.7–31.12.2020)
Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan.

8,0

Gränsbelopp enligt arbetspensionslagarna 2020
Vad gäller gränsen? Gräns, i euro
Undre gräns för försäkrande enligt ArPL 60,57 e/mån
Undre gräns för FöPL-försäkring 7 958,99 e/år
Övre gräns för FöPL-försäkring 180 750 e/år
FPA:s arbetslöshetsdagpenning för företagare, FöPL-arbetsinkomst minst 13 076 e/år
Medlemskap i företagarnas arbetslöshetskassa, FöPL-arbetsinkomst minst 13 076 e/år
Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkring, FöPL-arbetsinkomst minst den fastställda arbetsinkomsten
Indexhöjning 2020
Vad gäller höjningen? i % från fjolåret
Pensioner
Höjs årligen med arbetspensionsindexet som år 2020 är 2617.
1,23
Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp
Höjs årligen med lönekoefficienten som år 2020 är 1,446
2,04

Testa om du kunde dra mer nytta av dina ArPL- och FöPL-premier. Svaret får du på ett par sekunder.

Jag känner mig som en viktig kund hos mitt nuvarande arbetspensionsbolag.
Jag vet vem som svarar när jag ringer mitt arbetspensionsbolag.
Mitt ArPL- och FöPL-skydd är kollat och jag vet att det ligger på rätt nivå.
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!