Inkomstregistret gör det lättare att anmäla löneuppgifter

Inkomstregistret är en elektronisk databas som samlar löne-, pensions- och förmånsuppgifter i ett och samma register.

  • Från och med början av år 2019 anmäls löneuppgifter till registret
  • Från år 2021 anmäls också pensions- och förmånsuppgifter till registret.

Anmälningen av löner ändrar

Ur arbetsgivarens synvinkel blir det lättare att anmäla löneuppgifter då man i framtiden inte behöver göra separata anmälningar till olika myndigheter.

Samtidigt slopas lönernas årsanmälningar: i fortsättningen anmäls löneuppgifterna till registret inom fem dagar från löneutbetalningen. Anmälningarna görs elektroniskt antingen via lönesystemet eller inkomstregistrets e-tjänst.

Alla löner ska anmälas till inkomstregistret, också löner som betalats av hushåll.

Fullmakt och certifikat behövs för att använda inkomstregistret

Användningen av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering.  Fullmakter behövs när du ger till exempel bokföraren eller revisionsbyrån fullmakt att anmäla uppgifter till inkomstregistret i ditt ställe. Certifikat behövs när en elektronisk förbindelse upprättats mellan företagets löneadministrationssystem och inkomstregistret.

Eftersom inkomstregistret är en helt ny tjänst gäller inga tidigare fullmakter. Det lönar sig att ordna fullmakterna och certifikaten före 14.12 kl. 15, så att inkomstregistret lätt kan tas i bruk 1.1.2019. Inkomstregistrets e-tjänst stängs fredagen den 14. december och är ur bruk fram till 1.1.2019, då man igen kan ansöka om fullmakter och certifikat.

Läs mer om fullmakterna och certifikaten här.

Kolla vår evenemangskalender för utbildningar om inkomstregistret

Inkomstregistret arrangerar kurser om anmälningsteknik mm. Vi publicerar kurserna också i vår evenemangskalender. Lägg ett bokmärke på sidan så hålls du à jour om kommande evenemang!

Bekanta dig med inkomstregistrets material om ändringarna här!

Vanliga frågor: Inkomstregistret

Inverkar den nya löneanmälningsrytmen också på faktureringen av försäkringsavgifterna?

Ja, också betalningen av försäkringsavgifter ändrar. Alla avgifter för en månads löneutbetalningar samlas ihop på en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning, kontakta din försäkringsrådgivare.

Fakturan för försäkringsavgifterna skickas fortfarande av Veritas, även om du gör löneanmälningen till inkomstregistret. Undantaget är de löneanmälningar som gjorts via palkka.fi-tjänsten.  Då måste du själv hämta fakturan från palkka.fi.

I fortsättningen fakturerar vi inte förskottsspremier.

När kommer inkomstregistret och vem berör den?

Inkomstregistret tas i bruk i två faser:

  • från och med år 2019 anmäls löneuppgifter till registret
  • från och med år 2021 anmäls pensions- och förmånsugifter.

Anmälningsskyldigheten berör genast 1.1.2019 alla dem som betalar lön eller som anmäler löneuppgifter, och alla dem som betalar förmåner från och med 1.1.2021. Anmälningarna sker via gränssnitt, genom en e-tjänst eller, ifall speciell orsak finns, på papper. Inkomstregistret upprätthålls i en särskild Inkomstregisterenhet vid Skatteförvaltningen. Enheten fungerar som ansvarig myndighet för tjänsten.

Från och med 1.1.2019 använder sig Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) samt pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen PSC inkomstregistrets uppgifter. År 2020 växer användarbasen så att den täcker också Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkrarna, arbetslöshetskassorna och arbetarskyddsmyndigheten. Myndigheterna och övriga användare av informationen har tillgång till endast den information de har rätt till och behöver i sin verksamhet.  Inkomstregistret medför således inga nya rättigheter till information. Användaren får information från registret endast ifall användaren behöver det och har lagenligt rätt till det.