Anställnings- och löneuppgifter

Anmäler man löneuppgifterna månatligen eller årligen?

När en avtalsarbetsgivare fyller i sin försäkringsansökan, väljer han/hon om arbetstagarnas löneuppgifter kommer att meddelas månatligen eller årligen. Anmälningssättet kan senare ändras genom att meddela om det till Veritas kundtjänst före slutet av november. Förändringen träder i kraft från och med början av nästa kalenderår. Läs mera om anmälningalternativen.

Hur anmäler jag den anställdas oavlönade frånvaro i årsanmälan?

Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderskapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2016 eller inte.

Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som infallit under kalenderåret 2016, räcker det med att ni meddelar den totala lönen som utbetalats för den anställda år 2016.

Om den oavlönade frånvaron har börjat år 2016, men ännu inte slutat, ber vi er meddela som anställningsförhållandets avslutningsdag den dag då arbetstagaren senast varit på arbete år 2016.

Meddela också den utbetalda lönen för år 2016.

När arbetstagaren senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro kan ni meddela oss det datum då personen har börjat jobba igen. Tiden för den oavlönade perioden behöver ni då inte meddela skilt. Läs mer i vår ArPL-årsanmälningsguide.

 

Räknas lönen för uppsägningsperioden som ArPL-lön?

Om uppsägningstiden är max sex månader, hör lönen för uppsägningstiden till ArPL-lönen. Det spelar ingen roll om arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden eller inte. Om uppsägningstiden är över sex månader, är lönen för tiden som överskrider sex månader ArPL-lön ifall arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden, anses lönen för denna tid som skadestånd och den hör inte till ArPL-lönen. Om arbetstagaren sägs upp under en permittering, är uppsägningstidens lön inte ArPL-lön. 

Ska mötes- eller föreläsningsarvodet meddelas till ArPL-försäkringen?

Mötesarvoden betalas vanligen till personer i förtroendeposter. Privata sektorns förtroendeuppdrag brukar inte höra till den obligatoriska arbetspensionen och mötesarvoden behöver således inte anmälas till ArPL-försäkringen. Om personen emellertid har ett arbetsförhållande med företaget där han/hon fungerar i förtroendeposten, måste arvoden från förtroendeuppdraget försäkras i samma försäkring som arbetstagarens egentliga arbetsförhållande. I detta fall är förtroendearvoden en del av arbetsinkomsten som påverkar pensionen och de ska meddelas till ArPL-försäkringen.

Enstaka föreläsnings- och föredragsarvoden brukar inte meddelas till ArPL-försäkringen, medan föreläsningsarvoden som den egna arbetsgivaren betalar inom arbetsförhållandet ska meddelas. 

Vad är en årsavräkning?

ArPL-försäkringens årsavräkning är en sammanfattning av de förskottsavgifter som betalats under förra året, och den slutliga ArPL-avgiften som beräknats på basen av utbetalda löner.

 

Arbetsgivaren ska göra årsanmälan före utgången av januari. I årsanmälan ska arbetsgivaren meddela löner som betalats ut under det förra året åt arbetstagare som täcks av ArPL. Du hittar närmare anvisningar för hur du gör din årsanmälan i vår ArPL-årsanmälningsguide. På basen av de anmälda uppgifterna räknar pensionsförsäkringsbolaget mellan februari och maj ut det förra årets slutliga ArPL-avgift, dvs. gör en årsavräkning.

 

Om den slutliga ArPL-avgiften är större än förskottsavgifterna med räntegottgörelse, debiteras skillnaden av arbetsgivaren. Om den slutliga ArPL-avgiften är mindre än förskottsavgifterna, kompenseras skillnaden i framtida förskottsavgifter.

 

Om arbetsgivaren inte anmäler uppgifterna i tid eller försummar sin anmälningsskyldighet, används uppskattade löner som grund för årsavräkningen. Dessutom debiteras en försummelseförhöjning av arbetsgivaren. För det första försummande året höjs avgiften med 10 %. Om försumningen upprepas, höjs avgiften med 20–100 %.

 

Månadsanmälarens årsavräkning baserar sig på förra årets månadsanmälningar och förskottsavgifter som betalats på basen av dem. Månadsanmälare behöver inte göra en årsanmälan.

Vilka inkomster ska anmälas till Veritas?

Inkomster som betalats åt den anställda månaden efter att hen fyllt 17 år ska anmälas till ArPL-försäkringen oavsett när lönen är intjänad. Inkomsterna försäkras om de överstiger minimigränsen.

Tumregeln är att alla inkomster som är förskottsinnehållningspliktiga ska anmälas och betalas ArPL-avgifter för. Dessa ger även pension för den anställda. Inkomsterna kan bestå av flera anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad.

Inkomster som understiger gränsvärdet kan försäkras frivilligt av arbetsgivaren. Se närmare uppgifter om inkomster som hör till ArPL-lönen.

Vilka uppgifter ska årsanmälan innehålla?

Följande saker ska framkomma av årsanmälan:

  • arbetstagarens fullständiga namn och personbeteckning
  • om personbeteckning inte finns, arbetstagarens födelsedatum och kön
  • arbetstagarens lön
  • nya och avslutade arbetsförhållanden
  • oavlönade frånvaron i vissa fall (läs mera om anmälningen av oavlönade perioder här)

 

Om försäkringen har flyttats till Veritas i mitten av året, meddelas lönerna från och med den tidpunkten då försäkringen har börjat på Veritas. Om arbetsgivaren har en del av året gjort anmälningarna som tillfällig arbetsgivare, meddelas dessa löner inte på nytt i årsanmälan. 

Se närmare anvisningar i vår ArPL-årsanmälningsguide.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!