ArPL-försäkringsavgifter

Hur bestäms ArPL-försäkringsavgiften?

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-försäkringsavgiften, och den är samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift beror på arbetsgivarens storlek och pensionsbolagets kundåterbäringar. Den tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift är fast. Se aktuella försäkringsavgifter.

Hur bestäms invalidpensionsavgiften?

Invalidpensionsavgiften är en del av ArPL-försäkringsavgiften. Invalidpensionsavgiften består av en grundavgift som är beroende av åldersstrukturen bland företagets anställda och av en självriskavgift som fastställs på basis av företagets avgiftsklass. År 2019 bestäms avgiften enligt följande:

  • Om företagets självrisklön år 2017 varit under 2,08 miljoner euro fastställs invalidpensionsavgiften endast utifrån grundavgiften. Avgiftsklassen inverkar i detta fall inte på avgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 2,08 miljoner euro men är under 33,3 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. I så fall fastställs invalidpensionsavgiften dels utifrån företagets avgiftsklass, dels utifrån grundavgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 33,3 miljoner euro har arbetsgivaren full självrisk, varvid invalidpensionsavgiften fastställs enbart utifrån företagets avgiftsklass.

Hur delar man upp ArPL-avgiften mellan arbetstagaren och arbetsgivaren?

Arbetsgivaren betalar ArPL-avgiften i sin helhet till pensionsförsäkringsbolaget och innehåller arbetstagarens andel från lönen vid lönebetalningen. Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften varierar enligt arbetstagarens ålder: för personer i åldern 53–62 år är avgiften högre än för andra arbetstagare. Se aktuella försäkringsavgifter. ArPL-avgifter betalas för en anställd som är i åldern 17–67 år.

Inverkar löneanmälningsrytmen på faktureringen av försäkringsavgifterna?

Ja, också betalningen av försäkringsavgifter ändrar. Alla avgifter för en månads löneutbetalningar samlas ihop på en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning, kontakta din försäkringsrådgivare.

Fakturan för försäkringsavgifterna skickas fortfarande av Veritas, även om du gör löneanmälningen till inkomstregistret. 

I Palkka.fi är det möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturorna till kunden istället för att kunden hämtar uppgifterna från Palkka.fi-tjänsten. 

Fakturan finns också att hämta i vår VerNet-nättjänst.

Jag behöver ett intyg över att min pensionsförsäkring är i skick (sk. betalningsintyg, entreprenadintyg). Varifrån får jag det?

Ett betalningsintyg eller så kallat entreprenadintyg (ett intyg över att du tecknat arbetspensionsförsäkring och betalat avgifterna), får du behändigast genom att skriva ut det i vår VerNet-webbtjänst. Du kan logga in på VerNet-webbtjänsten uppe till höger på sidan. Du kan också beställa intyget hos vår företagstjänst arpl@veritas.fi eller per telefon på numret 010 195 600. Betalningsintyget är gratis för dig.

Kan ArPL-fakturans förfallodag ändras permanent?

Vanligtvis förfaller ArPL-avgiften till betalning den sista dagen i månaden som följer löneutbetalningsmånaden. Du kan också välja att vi debiterar försäkringspremien skilt för varje löneutbetalning. Då förfaller avgiften 14 dagar netto.

Du besluter själv om debiteringsrytmen, kontakta oss på arpl@veritas.fi ifall du vill ändra på något!

När inverkar pensionsutgiften på företagets avgiftklass?

På avgiftsklassen år 2018 inverkar de nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats 20152016 och som beviljats tills vidare. På motsvarande sätt inverkar på avgiftklassen år 2019 pensioner som beviljats 20162017.

V
ilket företags avgiftsklass invalidpensionen påverkar avgörs av när arbetsoförmågan började.

Invalidpensionsutgiften fördelas mellan de företag som har betalat ut lön till den anställda under de två kalenderåren innan arbetsoförmågan inträffade.

Exempel: Den anställda har blivit arbetsoförmögen år 2013. Han har beviljats invalidpension år 2014. Invalidpensionsutgiften inverkar på avgiftsklassen för de företag som har betalat ut lön till den anställda år 2011 och 2012. Pensionsutgiften fördelas mellan dessa företag i samma relation som den utbetalda lönen. Pensionen som beviljades år 2014 inverkar på företagens avgiftsklass år 2016 och 2017.

Vad betyder avgiftsklass?

Företagets avgiftklass bestäms utifrån medeltalet av riskförhållandena under de senaste två åren. Ju större medeltalet är desto högre är företagets avgiftsklass.

Riskförhållandet är arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Vad betyder pensionsutgift?

Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Pensionsutgiften debiteras inte som sådan utan den beaktas vid fastställandet av arbetsgivarens avgiftsklass.

Vad betyder riskförhållande?

Riskförhållandet är arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Vilka invalidpensioner inverkar på avgiftsklassen?

Genom avgiftklassen inverkar nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats företagets anställda på företagets invalidpensionsavgift. Ju mindre pensionsutgifter de invalidpensioner som beviljats till företagets anställda orsakar, desto lägre är avgiftsklassen.

I pensionsutgiften beaktas inte kostnader för tidsbundna pensioner, dvs. rehabiliteringsstöd eller -penning. Inte heller en delinvalidpension som ändras till hel invalidpension inverkar på avgiftsklassen.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!