ArPL-försäkringsavgifter

Hur bestäms ArPL-försäkringsavgiften?

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-försäkringsavgiften, och den är samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift beror på arbetsgivarens storlek och pensionsbolagets kundåterbäringar. Den tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift är fast. Se aktuella försäkringsavgifter.

Hur bestäms invalidpensionsavgiften?

Invalidpensionsavgiften är en del av ArPL-försäkringsavgiften. Invalidpensionsavgiften består av en grundavgift som är beroende av åldersstrukturen bland företagets anställda och av en självriskavgift som fastställs på basis av företagets avgiftsklass. År 2017 bestäms avgiften enligt följande:

  • Om företagets självrisklön understiger 2,04 miljoner euro fastställs invalidpensionsavgiften endast utifrån grundavgiften. Avgiftsklassen inverkar i detta fall inte på avgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 2,04 miljoner euro men understiger 32,7 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. I så fall fastställs invalidpensionsavgiften dels utifrån företagets avgiftsklass, dels utifrån grundavgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 32,7 miljoner euro har arbetsgivaren full självrisk, varvid invalidpensionsavgiften fastställs enbart utifrån företagets avgiftsklass.

Hur delar man upp ArPL-avgiften mellan arbetstagaren och arbetsgivaren?

Arbetsgivaren betalar ArPL-avgiften i sin helhet till pensionsförsäkringsbolaget och innehåller arbetstagarens andel från lönen vid lönebetalningen. Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften varierar enligt arbetstagarens ålder: för personer i åldern 53–62 år är avgiften högre än för andra arbetstagare. Se aktuella försäkringsavgifter. ArPL-avgifter betalas för en anställd som är i åldern 17–67 år.

Jag behöver ett intyg över att min pensionsförsäkring är i skick (sk. betalningsintyg, entreprenadintyg). Varifrån får jag det?

Ett betalningsintyg eller så kallat entreprenadintyg (ett intyg över att du tecknat arbetspensionsförsäkring och betalat avgifterna), får du behändigast genom att skriva ut det i vår VerNet-webbtjänst. Du kan logga in på VerNet-webbtjänsten uppe till höger på sidan. Du kan också beställa intyget hos vår företagstjänst arpl@veritas.fi eller per telefon på numret 010 195 600. Betalningsintyget är gratis för dig.

Kan ArPL-fakturans förfallodag ändras permanent?

 

Förfallodagen kan inte ändras alls. Försäkringsavgiften förfaller till betalning den 20 varje överenskommen månad. Denna regel baserar sig på försäkringsvillkoren som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, och alla försäkringsbolag följer samma regler. 

Kan ArPL-försäkringens betalningssätt ändras?

En avtalsarbetsgivare som anmäler löneuppgifterna till pensionsbolaget en gång per år kan betala kalenderårets ArPL-avgifter i 1–12 rater. Årets första försäkringsavgiftsrat måste dock förfalla till betalning under perioden januari–mars. Betalningssättet kan ändras via vår VerNet-webbtjänst, genom att ringa Veritas företagstjänster, tfn 010 195 600 eller genom att skicka e-post, arpl@veritas.fi.

Kan en årsanmälare ändra på förskottslönesumman?

En årsanmälare kan och ska ändra på förskottslönesumman genast när hen märker att lönesumman ändrats. Om förskottslönesumman motsvarar den slutliga lönesumman, kommer det ingen tilläggsfaktura i årsavräkningen. Den lönesumma som är grunden för förskottsavgiften meddelas skilt på varje faktura. Speciellt i början av året lönar det sig att kontrollera att lönesumman är rätt. 

När inverkar pensionsutgiften på företagets avgiftklass?

På avgiftsklassen år 2016 inverkar de nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats 20132014 och som beviljats tills vidare. På motsvarande sätt inverkar på avgiftklassen år 2017 pensioner som beviljats 20142015.

V
ilket företags avgiftsklass invalidpensionen påverkar avgörs av när arbetsoförmågan började.

Invalidpensionsutgiften fördelas mellan de företag som har betalat ut lön till den anställda under de två kalenderåren innan arbetsoförmågan inträffade.

Exempel: Den anställda har blivit arbetsoförmögen år 2013. Han har beviljats invalidpension år 2014. Invalidpensionsutgiften inverkar på avgiftsklassen för de företag som har betalat ut lön till den anställda år 2011 och 2012. Pensionsutgiften fördelas mellan dessa företag i samma relation som den utbetalda lönen. Pensionen som beviljades år 2014 inverkar på företagens avgiftsklass år 2016 och 2017.

Vad betyder avgiftsklass?

Företagets avgiftklass bestäms utifrån medeltalet av riskförhållandena under de senaste två åren. Ju större medeltalet är desto högre är företagets avgiftsklass.

Riskförhållandet är arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Vad betyder förräntning av försäkringsavgifter?

En teoretisk förfallodag för ArPL-avgifter, som är samma för alla, har fastställts i mitten av året. Eftersom försäkringsavgifterna kan betalas året runt, förräntas betalningsraterna med en beräkningsränta från den teoretiska förfallodagen till den faktiska förfallodagen. Ju tidigare försäkringsavgiften betalas, desto större är räntegottgörelsen. Med andra ord är ArPL-avfiften lägst när du betalar hela årets avgift i en rat i januari. Se vårt exempel.

Vad betyder försummelseförhöjning?

Försummelseförhöjning påförs när ArPL-försäkringen har tecknats för sent, dvs. senare än slutet av månaden som följer efter första löneutbetalningen. Försäkringsavgiften höjs med 10 procent av den försummade tidens försäkringsavgifter.

Försummelseförhöjningen påförs även i det fallet att arbetsgivaren försummar anmälningen av arbetstagarnas inkomstuppgifter. Försummelseavgiften blir högre för varje år försummelsen har ägt rum. För första året är försummelseförhöjningen 10 procent, andra året 20 procent .

Vad betyder pensionsutgift?

Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Pensionsutgiften debiteras inte som sådan utan den beaktas vid fastställandet av arbetsgivarens avgiftsklass.

Vad betyder riskförhållande?

Riskförhållandet är arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylmässiga kostnad som orsakas av invalidpensionen fram till pensionsåldern. Pensionsutgiftens storlek beror på pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.

Vilka invalidpensioner inverkar på avgiftsklassen?

Genom avgiftklassen inverkar nya invalid- och delinvalidpensioner som beviljats företagets anställda på företagets invalidpensionsavgift. Ju mindre pensionsutgifter de invalidpensioner som beviljats till företagets anställda orsakar, desto lägre är avgiftsklassen.

I pensionsutgiften beaktas inte kostnader för tidsbundna pensioner, dvs. rehabiliteringsstöd eller -penning. Inte heller en delinvalidpension som ändras till hel invalidpension inverkar på avgiftsklassen.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!