Inkomstregistret

Inverkar den nya löneanmälningsrytmen också på faktureringen av försäkringsavgifterna?

Ja, också betalningen av försäkringsavgifter ändrar. Alla avgifter för en månads löneutbetalningar samlas ihop på en faktura. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden som följer på löneutbetalningsmånaden.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning, kontakta din försäkringsrådgivare.

Fakturan för försäkringsavgifterna skickas fortfarande av Veritas, även om du gör löneanmälningen till inkomstregistret. Undantaget är de löneanmälningar som gjorts via palkka.fi-tjänsten.  Då måste du själv hämta fakturan från palkka.fi.

I fortsättningen fakturerar vi inte förskottsspremier.

När kommer inkomstregistret och vem berör den?

Inkomstregistret tas i bruk i två faser:

  • från och med år 2019 anmäls löneuppgifter till registret
  • från och med år 2021 anmäls pensions- och förmånsugifter.

Anmälningsskyldigheten berör genast 1.1.2019 alla dem som betalar lön eller som anmäler löneuppgifter, och alla dem som betalar förmåner från och med 1.1.2021. Anmälningarna sker via gränssnitt, genom en e-tjänst eller, ifall speciell orsak finns, på papper. Inkomstregistret upprätthålls i en särskild Inkomstregisterenhet vid Skatteförvaltningen. Enheten fungerar som ansvarig myndighet för tjänsten.

Från och med 1.1.2019 använder sig Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) samt pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen PSC inkomstregistrets uppgifter. År 2020 växer användarbasen så att den täcker också Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkrarna, arbetslöshetskassorna och arbetarskyddsmyndigheten. Myndigheterna och övriga användare av informationen har tillgång till endast den information de har rätt till och behöver i sin verksamhet.  Inkomstregistret medför således inga nya rättigheter till information. Användaren får information från registret endast ifall användaren behöver det och har lagenligt rätt till det.

Vad är ett pensionsarrangemangnummer och vad behöver jag det till för?

Avtalsarbetsgivaren anmäler lönerna till inkomstregistret med ett så kallat pensionsarrangemangnummer. Du får numret genom att öka nollor till ditt försäkringsnummer så att hela sifferlängan har 11 tecken:

  • Pensionsarrangemangnumret för Veritas kunder är i formatet 56-0012345A.
  • Om du tidigare varit kund hos Alandia, är formatet lite annorlunda: 56-7401234A

Vad är inkomstregistret?

Inkomstergistret är en nationell elektronisk databas som tas i bruk år 2019. Den innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. Datan produceras av bland annat arbetsgivare som i realtid anmäler till registret de anställdas löneuppgifter per betalning, huvudsakligen inom fem dagar från betalningsdagen.

Uppgifterna som anmälts till Inkomstregistret utnyttjas bland annat i uträkningen av förmåner och pensioner, när klientavgifter fastställs, i myndighetsövervakning och statistikföring. Inkomstregistret ger inte myndigheterna nya rättigheter att få uppgifter; samtliga aktörer har tillgång till de uppgifter som aktören anligt lagen har rätt till.

Regeringspropositionen behandlas i riksdagen under hösten. Lagen ska träda i kraft från och med 1.1.2018. Själva inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019.

Vad är det för skillnad om man anmäler ett totalbelopp till inkomstregistret eller mera specificerade löneuppgifter?

Då du anmäler endast totalbeloppet av penninglönerna anger du en klumpsumma på din anmälan. När du anmäler också kompletterande uppgifter, anges lönen mera specifikt enligt inkomsslag (som till exempel övertidsersättning)..

Vi rekommenderar att du använder det specificerade anmälningssättet och använder särskilda, kompletterade inkomstslag för penninglönen. Då finns alla nödvändiga uppgifter i inkomstregistret. Då behöver du inte som arbetsgivare skriva ut extra intyg åt arbetstagaren för till exempel FPA.

Vilka tidigare rutiner ersätter inkomstregistret?

Inkomstregistret förenhetligar rapporteringen av löneuppgifter som tidigare gjorts till olika instanser. Inkomstregistret ersätter årsanmälningar som gjorts bl.a. till

  • Skatteförvaltningen
  • arbetspensionsanstalterna
  • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
  • skadebolag gällande lagstadgad olycksfallsförsäkring.

När det gäller skattedeklarationer för skatter som betalas på eget initiativ ersätter inkomstregistret

  • deklarationer av arbetsgivarprestationer till Skatteförvaltningen och
  • förskottsinnehållningar som anmäls med skattekod 25 för aktiebolag, andelslag och andra samfund.

Anmälaren kan också komplettera information till inkomstregistret. Då uppgifter lämnats till inkomstregistret, begärs de inte på nytt av betalaren. Om kompletterande information utelämnats, är det möjligt att den efterfrågas separat.

Uppgifter som lämnats in i inkomstergistret utnyttjas bl.a. till uträkning av förmåner samt kundavgifter, vid övervakning som utförs av olika myndigheter samt för statistikföring. Den kompletterande informationen i inkomstregistret ersätter även löneutredningar och -intyg som tidigare begärts av arbetsgivare och inkomsttagare.

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!