Teckning av ArPL-försäkring

Hur försäkrar jag en anställd som fyllt 17 år?

Till ArPL-försäkringen meddelas lönen som betalats fr.o.m. början av månaden som följer efter den anställdas 17-årsdag, oberoende när lönen har förtjänats. Inkomsterna försäkras om de överskrider minimigränsen.

Exempel: Den anställda har fyllt 17 år 15.6.2018. Lön som har betalats 30.6.2018 försäkras inte. Däremot lön som har betalats 15.7.2018 försäkras.

Hur försäkrar man en arbetstagare när hen fyllt 68 år?

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.

Försäkringsskyldigheten gäller oberoende om anställningen pågår oavbrutet eller om det är fråga om ett nytt arbetsförhållande.

Hur försäkrar man en utländsk arbetstagare?

 

På utländsk arbetskraft tillämpas i regel det landets socialskyddslagstiftning där arbetet utförs. Arbete utfört i Finland försäkras enligt ArPL oberoende av arbetstagarens nationalitet. Utsänd arbetskraft är ett undantag. Se närmare uppgifter om försäkringen för utländska arbetstagare.

Hur kan jag flytta min försäkring till Veritas?

ArPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december. Försäkringen överförs till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 31.3. träder i kraft på Veritas den 1.7.

För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att sända en överflyttningsansökan till Veritas. När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska ArPL-överflyttningsansökan.

Jag har en ArPL-försäkring hos Pensions-Alandia. Vad betyder Veritas och Pensions-Alandias fusion för mig?

Du blir automatiskt kund hos Veritas 1.1.2019. Du behöver själv inte göra något och din försäkring är exakt likadan som tidigare, villkoren ändrar inte.

Redan dag ett får du tillgång till hela vårt serviceutbud och våra digitala tjänster. När du efter årsskiftet har frågor kring din försäkring kan du antingen kontakta Alandia Försäkring som kommer att fungera som vårt ombud eller din namngivna kontaktperson här på Veritas.

Vi kommer att ordna gratis utbildningar i arbetshälsa på Åland som du kan delta i. Därtill får du tillgång till en webbtjänst för välbefinnande i arbetet.

Kan arbetsgivaren komma överens om pensionsförsäkrandet med arbetstagaren?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte sinsemellan komma överens om hur den lagstadgade pensionsförsäkringen ska ordnas. 

Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är arbetsgivaren skyldig att ordna pensionsskydd för sina anställda. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren ska ta en pensionsförsäkring för de anställda, samt delta i försäkringskostnaderna genom att betala sin andel av arbetspensionsavgiften. Den anställda är i sin tur skyldig att betala arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.

 

Kan försäkringen vara i kraft utan arbetsförhållanden?

En ArPL-försäkring kan vara i kraft s.k. vilande, om företaget inte har anställda. Då behöver inga försäkringsavgifter heller betalas. Om företaget inte planerar att anställa någon i framtiden heller, borde försäkringen dock avslutas.

Om försäkringen lämnas som vilande pga att ingen löneutbetalning sker, bör arbetsgivaren trots det sköta om att meddela med en sk. separat anmälan till inkomstregistret att ingen lön har betalts. Läs närmare på inkomstregistret.fi.

 

 

Vad är skillnaden mellan den frivilliga och den lagstadgade pensionsförsäkringen?

Arbetspensionen beräknas utgående från arbetsinkomsterna i åldern 17–67 år.

Den intjänade pensionen har ingen övre gräns varken i procent eller eurobelopp. Arbetspensionen bevarar sitt värde eftersom inkomsterna som ligger som grund för pensionen och pensionerna som betalas ut är bundna till index som följer fluktueringarna i löne- och prisnivån. Pensionen som tjänats in genom det lagstadgade pensionssystemet kan lyftas genast i t.ex. invalid- eller familjepensionssituationer. I företagarens fall beaktas dessutom den arbetsinkomst som meddelats till den lagstadgade pensionsförsäkringen när t.ex. sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning beräknas.

Pensionsskyddet kan kompletteras med frivilligt tilläggsskydd, som ordnas av arbetsgivaren eller arbetstagaren själv. En fastslagen summa betalas in på den frivilliga pensionsförsäkringen varje månad för en bestämd tid. I samband med pensioneringen får arbetstagaren lyfta den inbesparade pensionen under en bestämd tidsperiod (t.ex. 2–5 år).

Det frivilliga pensionsskyddet baserar sig inte på inkomsterna och den är inte bunden till index som följer löne- och prisnivån. Det frivilliga pensionsskyddet beaktas inte när invalid- eller familjepension eller arbetslöshets- eller sjukdagpenning beräknas.

Vad betyder ArPL-försäkringens personkrets?

ArPL-försäkringen gäller alla personer som är anställda av försäkringstagaren och som arbetsgivaren är skyldig att ordna ett ArPL-försäkringsskydd för. Arbetsgivaren kan dock också dela upp arbetstagarna i flera grupper (dvs. personkretsar) och teckna en skild ArPL-försäkring för varje grupp. Om en arbetsgivare har flera parallella försäkringar, ska dessa personkretsar tillsammans täcka arbetsgivarens alla anställda.

Vad betyder KoPL, KAPL och APL?

KoPL, KAPL och APL är gamla pensionslagar som år 2007 slogs samman och bildade ArPL-pensionslagen.

Fr.o.m. 1.1.2007 försäkras alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän enligt ArPL-lagen. Läs mer om försäkrande enligt ArPL.

Fram till 31.12.2016 försäkrades arbetstagare inom bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen enligt KAPL. Till KoPL hörde däremot konstnärer och journalister samt vissa andra, i lagen nämnda yrkesgrupper. Fr.o.m. år 1998 gällde KoPL även sådana korttidsanställda som inte omfattades av KAPL.

Vem försäkras enligt ArPL?

Enligt ArPL försäkras alla personer i anställningsförhållande som fyllt 17 år och vars månadslön uppgår till gränsvärdet. ArPL omfattar alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän. Även arbete som utförs vid sidan av pension ska försäkras.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på den anställdas födelseår:

  • är hen född 1957 eller tidigare, försäkras hen tills hen fyller 68 år
  • är hen född 1958–1961, försäkras hen tills hen fyller 69 år
  • är hen född 1962 eller senare, försäkras  hen tills hen fyller 70 år.

Vilka av arbetstagarens inkomster ska försäkras enligt ArPL?

Försäkringsskyldigheten börjar månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år. Som lön meddelas den lön som betalats sedan början av månaden då försäkringsskyldigheten började, oberoende när lönen förtjänats. I regel betalar man ArPL-avgifter och tjänar in pension på alla förskottsinnehållningspliktiga inkomster. Inkomsterna försäkras om de överskrider minimigränsen. Inkomsterna kan bestå av flera arbetsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad. Inkomster som underskrider minimigränsen kan arbetsgivaren försäkra frivilligt. 

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!