Teckning av ArPL-försäkring

Hur försäkrar man en utländsk arbetstagare?

 

På utländsk arbetskraft tillämpas i regel det landets socialskyddslagstiftning där arbetet utförs. Arbete utfört i Finland försäkras enligt ArPL oberoende av arbetstagarens nationalitet. Utsänd arbetskraft är ett undantag. Se närmare uppgifter om försäkringen för utländska arbetstagare.

Hur kan jag flytta min försäkring till Veritas?

ArPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december. Försäkringen överförs till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 31.3. träder i kraft på Veritas den 1.7.

För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att sända en överflyttningsansökan till Veritas. När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska ArPL-överflyttningsansökan.

Kan arbetsgivaren komma överens om pensionsförsäkrandet med arbetstagaren?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte sinsemellan komma överens om hur den lagstadgade pensionsförsäkringen ska ordnas. 

Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är arbetsgivaren skyldig att ordna pensionsskydd för sina anställda. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren ska ta en pensionsförsäkring för de anställda, samt delta i försäkringskostnaderna genom att betala sin andel av arbetspensionsavgiften. Den anställda är i sin tur skyldig att betala arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.

 

Kan försäkringen vara i kraft utan arbetsförhållanden?

En ArPL-försäkring kan vara i kraft s.k. vilande, om företaget inte har anställda. Då behöver inga försäkringsavgifter heller betalas. Om företaget inte planerar att anställa någon i framtiden heller, borde försäkringen dock avslutas.

Vad är skillnaden mellan den frivilliga och den lagstadgade pensionsförsäkringen?

Arbetspensionen beräknas utgående från arbetsinkomsterna i åldern 17–67 år.

Den intjänade pensionen har ingen övre gräns varken i procent eller eurobelopp. Arbetspensionen bevarar sitt värde eftersom inkomsterna som ligger som grund för pensionen och pensionerna som betalas ut är bundna till index som följer fluktueringarna i löne- och prisnivån. Pensionen som tjänats in genom det lagstadgade pensionssystemet kan lyftas genast i t.ex. invalid- eller familjepensionssituationer. I företagarens fall beaktas dessutom den arbetsinkomst som meddelats till den lagstadgade pensionsförsäkringen när t.ex. sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning beräknas.

Pensionsskyddet kan kompletteras med frivilligt tilläggsskydd, som ordnas av arbetsgivaren eller arbetstagaren själv. En fastslagen summa betalas in på den frivilliga pensionsförsäkringen varje månad för en bestämd tid. I samband med pensioneringen får arbetstagaren lyfta den inbesparade pensionen under en bestämd tidsperiod (t.ex. 2–5 år).

Det frivilliga pensionsskyddet baserar sig inte på inkomsterna och den är inte bunden till index som följer löne- och prisnivån. Det frivilliga pensionsskyddet beaktas inte när invalid- eller familjepension eller arbetslöshets- eller sjukdagpenning beräknas.

Vad betyder ArPL-försäkringens personkrets?

ArPL-försäkringen gäller alla personer som är anställda av försäkringstagaren och som arbetsgivaren är skyldig att ordna ett ArPL-försäkringsskydd för. Arbetsgivaren kan dock också dela upp arbetstagarna i flera grupper (dvs. personkretsar) och teckna en skild ArPL-försäkring för varje grupp. Om en arbetsgivare har flera parallella försäkringar, ska dessa personkretsar tillsammans täcka arbetsgivarens alla anställda.

Vem försäkras enligt ArPL?

Enligt ArPL försäkras alla 17–67-åriga personer i anställningsförhållande vars månadslön uppgår till gränsvärdet. ArPL omfattar alla anställda inom den privata sektorn förutom sjömän. Även arbete som utförs av 17–67-åriga personer vid sidan om pension ska försäkras.

Vilka av arbetstagarens inkomster ska försäkras enligt ArPL?

Försäkringsskyldigheten börjar månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år. Som lön meddelas den lön som betalats sedan början av månaden då försäkringsskyldigheten började, oberoende när lönen förtjänats. I regel betalar man ArPL-avgifter och tjänar in pension på alla förskottsinnehållningspliktiga inkomster. Inkomsterna försäkras om de överskrider minimigränsen. Inkomsterna kan bestå av flera arbetsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad. Inkomster som underskrider minimigränsen kan arbetsgivaren försäkra frivilligt.