FöPL-försäkrad företagare

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarigen är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Olofsvägen 2), 20101 Åbo.

I vilket syfte och på vilka grunder behandlar Veritas uppgifter om mig?

Veritas sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). I denna uppgift upprätthåller och behandlar vi de försäkrades personuppgifter.

Veritas sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Den rättsliga grunden för behandling är för att fullgöra en unionsrättslig förpliktelse som åvilar Veritas som personuppgiftsansvarig. I denna uppgift upprätthåller och behandlar vi de försäkrades personuppgifter. Det sekundära villkoret för hanteringen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Uppgifter behandlas i följande situationer:

 • FöPL-försäkring, skötsel av försäkringen
 • fastställande och uttag av FöPL-försäkringsavgift
 • företagarrådgivning
 • direkt marknadsföring eller jämförbar kontakt
 • för igenkänning av kunden ianknytning till speciallagstiftning och bestämmelser.

De åtgärder som hör till vår lagstadgade uppgift definieras uttömmande i lag. Vi behandlar inte dina personuppgifter i andra än ovan nämnda syften.

Till vem får Veritas lämna ut uppgifter om mig?

Vi lämnar ut behövliga uppgifter om dig endast till sådana instanser som har en lagstadgad rätt att få uppgifterna för syften som anges i lag. Sådana instanser är t.ex. olika myndigheter. Dessutom anlitar vi underleverantörer i behandlingen och bevarandet av uppgifterna och ansvarar med stöd av lag för deras verksamhet på motsvarande sätt som för vår egen verksamhet.

Lagstadgad rätt att få uppgifter om dig för försäkring eller skötsel av försäkring har bl.a.

 • Pensionsskyddscentralen
 • skatteförvaltningen
 • andra pensions- och försäkringsanstalter.

Överförs och behandlas uppgifter om mig utanför EU/EES-området?

Ja. Vid överföringarna tryggas skyddet av personuppgifterna genom avtalsarrangemang enligt EU:s standardklausuler.

Hur länge bevarar Veritas uppgifter om mig? Vad grundar sig tidsfristerna på?

Veritas har en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter om dig i verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Bevaringstiderna följer bestämmelserna i arbetspensionslagarna (ArPL 218 § och FöPL 160 §). Uppgifter om dig bevaras endast under den tid som fastställts för skötseln av pensionsärendet. När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur Veritas informationssystem.

Tidsfristerna är:

 • uppgifter som gäller försäkrande, skötsel av försäkringsavgift, fastställande (och uttag) av försäkringsavgift: försäkringens giltighetstid och 10 därpå följande kalenderår
 • sökande av ändring: 50 år, om uppgifterna inte behöver bevaras som pensions- eller försäkringshandlingar längre än så
 • chattjänsten: 1 månad och 7 dagar.

Har jag rätt att få information om personuppgifter som gäller mig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark autentisering.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur ska jag göra för att korrigera eller radera mina personuppgifter?

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte de uppgifter som Veritas behandlar i sin lagstadgade pensionsförsäkringsverksamhet eller situationer då uppgifterna bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter som hör till pensionsförsäkringen under den tid de behövs för skötseln av den lagstadgade pensionsförsäkringen.

Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan jag förbjuda eller begränsa behandlingen av mina personuppgifter?

Eftersom det rör sig om verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter och behandlingen kan inte förbjudas och inte heller begränsas om det inte finns klara grunder för begränsningen.

Kan jag motsätta mig direktmarknadsföring?

Ja. Du har rätt att motsätta dig direkt marknadsföring om dina uppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte.

Kan jag kräva att mina personuppgifter överförs till ett annat system?

Rätten enligt dataskyddslagstiftningen att kräva att personuppgifter överförs till ett annat system gäller inte den lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten, och därför är det inte möjligt att överföra uppgifter om dig.

Hos vem kan jag överklaga behandlingen av mina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataskyddsmyndigheten för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataskyddsmyndigheten. Det är möjligt att söka ändring i dataskyddsmyndighetens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Dataskyddsmyndighetens beslut innehåller en besvärsanvisning om hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används uppgifter om mig som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka uppgifter om mig behandlar Veritas?

För att sköta vår lagstadgade uppgift har vi uppgifter om dig som hör till följande kategori av personuppgifter:

 • Basuppgifter och uppgifter för kontakt och identifikation samt kontaktuppgifter för e-tjänster.

Uppgifterna inkluderar:

 • basuppgifter och uppgifter för kontakt och identifikation: namn, personbeteckning, FO-nummer, kontaktinformation (gatuadress, postnummer, ort, bosättningsland, telefonnummer, e-postadress)
 • kontaktuppgifter för e-tjänster
 • uppgifter som behövs för skötsel av försäkringsärende såsom kontaktspråk, företagarens försäkring, beskattning, försäkringshandlingar, datum för försäkringsavtalets början och slut, datum då ansvaret började, arbetsinkomster, försäkringsavgiftsprocent och fullmakt att sköta försäkringärenden
 • uppgifter i anslutning till fastställande och uttag av försäkringsavgift såsom betalinformation, e-fakturering, försäkringsavgifternas betalare, försäkringsdebitering, försäkringsfakturering och indrivning, redovisning av försäkringsavgift.

Varifrån får Veritas de uppgifter som behövs för att sköta mina ärenden?

För att sköta dina pensionsförsäkrings- och rehabiliteringsärenden får vi regelbundet uppgifter från

 • försäkringstagaren
 • ansökan om försäkring
 • Pensionsskyddscentralen
 • Befolkningsdatasystemet
 • myndighetsregister
 • Areks intjäningsregister och informationstjänst
 • bankerna
 • andra pensionsanstalter och försäkringsbolag
 • FPA
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • leverantören av vår chattjänst.

Dessutom får vi sporadiskt uppgifter från

 • skatteförvaltningen
 • handelsregistret.

Ovan nämnda instanser är bundna av tystnadsplikt. De får endast lämna ut sådana uppgifter till Veritas som behövs för att sköta dina ärenden, med iakttagande av sina sekretessbestämmelser.

Genom vilka säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden skyddar Veritas mina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får jag ytterligare information om behandlingen av mina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter vid Veritas.