Pensionstagare eller rehabiliteringsklient

I vilket syfte och på vilka grunder behandlar Veritas uppgifter om mig?

Veritas sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). I detta uppdrag upprätthåller och behandlar vi pensionstagarnas personuppgifter.

Uppgifter behandlas i följande situationer:

 • skötsel av pensions- eller rehabiliteringsärende, inklusive utbetalning av förmån
 • åtgärder i anslutning till pensionsbeskattning
 • pensionsrådgivning och pensionskalkyler
 • fastställelse av pensionsansvar och relaterad lagstadgad statistikföring
 • enhetlig tillämpning av lagarna.

De åtgärder som hör till vår lagstadgade uppgift definieras uttömmande i lag. Vi behandlar inte dina personuppgifter i andra än ovan nämnda syften.

Vilka uppgifter om mig behandlar Veritas?

För att sköta vår lagstadgade uppgift har vi uppgifter om dig som hör till två kategorier av personuppgifter:

 • basuppgifter inklusive uppgifter för identifikation och kontakt,
 • uppgifter som behövs för skötsel av pensions- eller rehabiliteringsärende, pensionsrådgivning och utbetalning av pension samt indrivning.

Uppgifterna inkluderar:

 • basuppgifter och uppgifter för kontakt och identifikation: efternamn, alla förnamn, födelsedatum, språk, personbeteckning, kontaktinformation (gatuadress, postnummer, ort, bosättningsland, telefonnummer, e-postadress) och kontaktuppgifter för e-tjänster
 • uppgifter som behövs för skötsel av pensions- eller rehabiliteringsärende såsom uppgifter i anslutning till pensionsberäkning (arbetshistoria med inkomstuppgifter), förmånsbeslut, pensionsålder, uppgifter om intjänad pension och arbetsgivare samt yrke, eventuell dödsdag, uppgifter om familjeförhållanden (vårdnadshavare, barn, make/maka dvs. uppgifter om äktenskap eller registrerat parförhållande), makens/makans efternamn, förnamn och personbeteckning samt uppgifter om hur länge äktenskapet eller parförhållandet varat
 • uppgifter i anslutning till utbetalning av förmåner såsom betalinformation, belopp, förmånstagare, beskattning
 • uppgifter i anslutning till indrivning och utsökning såsom betalningar som indrivs och kvitteras från pensionen, utmätning från pensionen
 • uppgifter om andra utbetalda eller avslagna sociala förmåner som t.ex. grundar sig på trafik- och olycksfallsförsäkring, förmånsansökan till FPA och FPA:s förmånsbeslut
 • uppgifter som grundar sig på pensionskalkylen och övrig pensionsrådgivning
 • uppgifter om intressebevakning såsom intressebevakarens namn och kontaktinformation.

Uppgifter om ditt hälsotillstånd behandlas endast när skötseln av ditt ärende förutsätter det och endast på det sätt som uttryckligen avses i lagstiftningen.

Vem ger Veritas de uppgifter som behövs för att sköta mina ärenden?

För att sköta ditt pensions- eller rehabiliteringsärende får vi regelbundet uppgifter från

 • arbetsgivaren
 • Pensionsskyddscentralen
 • skatteförvaltningen
 • myndighetsregister
 • Areks intjäningsregister och informationstjänst
 • läkare, sjukhus och hälsocentraler
 • arbetslöshetskassor
 • arbetsmarknadsmyndigheter
 • Befolkningsregistercentralen
 • andra pensionsanstalter och försäkringsbolag
 • de sociala myndigheterna
 • utsökningsmyndigheterna
 • Folkpensionsanstalten
 • bankerna.

Ovan nämnda instanser är bundna av tystnadsplikt. De får endast lämna ut sådana uppgifter till Veritas som behövs för att sköta dina ärenden, med iakttagande av sina sekretessbestämmelser.

Hur länge bevarar Veritas uppgifter om mig?

Veritas har en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter om dig för verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Bevaringstiderna följer bestämmelserna i arbetstidslagarna (ArPL 218 § och FöPL 160 §). Uppgifter om dig bevaras endast under den tid som fastställts för skötseln av pensions- eller rehabiliteringsärendet. När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur Veritas informationssystem.

Tidsfristerna är:

 • skötsel av pensions- och rehabiliteringsärende, utbetalning av pension: livstid och 5 därpå följande kalenderår
 • familjepension: den tid familjepension utbetalas och 5 därpå följande kalenderår
 • pensionsrådgivning: 5 kalenderår (t.ex. pensionskalkylen bevaras i 5 år)
 • sökande av ändring: 50 år, om uppgifterna inte behöver bevaras som pensions- eller försäkringshandlingar längre än så
 • beräkning av arbetsgivarens pensionsansvar: livstid och 6 därpå följande kalenderår.

Till vem får Veritas lämna ut uppgifter om mig?

Vi lämnar ut behövliga uppgifter om dig endast till sådana instanser som har en lagstadgad rätt att få uppgifterna för syften som anges i lag. Sådana instanser är t.ex. olika myndigheter. Dessutom anlitar vi underleverantörer i behandlingen och bevarandet av uppgifterna och ansvarar med stöd av lag för deras verksamhet i samma omfattning som för vår egen verksamhet.

Lagstadgad rätt att få uppgifter om dig för att sköta dina pensions- eller rehabiliteringsärenden har bl.a.

 • din arbetsgivare
 • Pensionsskyddscentralen
 • skatteförvaltningen
 • andra pensions- och försäkringsanstalter
 • Folkpensionsanstalten
 • arbetslöshetskassan
 • de sociala myndigheterna
 • arbetskraftsmyndigheten
 • utsökningsmyndigheten
 • besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 • försäkringsdomstolen.

Genom vilka säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden skyddar Veritas mina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Överförs och behandlas uppgifter om mig utanför EU/EES-området?

Ja. Vid överföringarna tryggas skyddet av personuppgifterna genom avtalsarrangemang enligt EU:s standardklausuler.

Används uppgifter om mig som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Var får jag ytterligare information om behandlingen av mina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter vid Veritas.

Har jag rätt att få information om personuppgifter som gäller mig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark autentisering.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur ska jag göra för att komplettera eller korrigera mina personuppgifter?

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Har jag rätt att få mina personuppgifter raderade?

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte de uppgifter som Veritas behandlar i sin lagstadgade pensionsförsäkringsverksamhet eller situationer då uppgifterna bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter som hör till pensionsförsäkringen under den tid de behövs för skötseln av den lagstadgade pensionsförsäkringen.

Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan jag förbjuda eller begränsa behandlingen av mina personuppgifter?

Eftersom det rör sig om verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter och behandlingen kan inte förbjudas och inte heller begränsas om det inte finns klara grunder för begränsningen.

Kan jag kräva att mina personuppgifter överförs till ett annat system?

Rätten enligt dataskyddslagstiftningen att kräva att personuppgifter överförs till ett annat system gäller inte den lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten, och därför är det inte möjligt att överföra uppgifter om dig.

Hos vem kan jag överklaga behandlingen av mina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataskyddsmyndigheten för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataskyddsmyndigheten. Det är möjligt att söka ändring i dataskyddsmyndighetens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Dataskyddsmyndighetens beslut innehåller en besvärsanvisning om hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Hur ska jag kontakta Veritas? 

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Vilken är den rättsliga grunden för den här beskrivningen?

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.