Företagsformer

Det finns många olika företagsformer att välja mellan. På valet inverkar följande faktorer:

  • företagsägarnas ansvar för företagets skulder
  • smidigheten i beslutsfattandet
  • antalet ägare
  • eventuellt behov av startkapital
  • fördelningen av vinst och förlust
  • företagsbeskattningen.

Firma

Det enklaste sättet är att grunda företaget som enskild näringsidkare.

Då ställs inga krav på minimistartkapital, utan firmans tillgångar är en del av dina personliga tillgångar. Du ansvarar naturligtvis också personligen för företagets eventuella skulder.

Som enskild näringsidkare kan du själv bestämma om all verksamhet i företaget.

Öppet bolag

Ett öppet bolag grundas av två eller flera personer tillsammans. Bolagsmännen i ett öppet bolag är jämställda med varandra när beslut fattas i företaget. De ansvarar även med sin personliga egendom för bolagets eventuella skulder.

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag finns utöver de ansvariga bolagsmännen också en eller flera s.k. tysta bolagsmän. Den tysta bolagsmannen har närmast i uppgift att finansiera verksamheten.

En tyst bolagsman har ingen bestämmanderätt i företaget,utan ansvarar endast för det kapital han eller hon placerat. De ansvariga bolagsmännen har samma ansvar som bolagsmännen i ett öppet bolag.

Aktiebolag

För omfattande affärsverksamhet lämpar sig aktiebolag bäst. Ett aktiebolags tillgångar är helt separata från ägarnas tillgångar, och bolaget ansvarar för sina förbindelser med sina egna tillgångar.

Grundandet och förvaltningen av ett aktiebolag regleras genom mer detaljerade bestämmelser än vad som gäller för andra bolag. Bolagsstyrelsen har en klar roll i beslutsfattandet och protokoll ska föras över styrelsens sammanträden.

Ett aktiebolag ska ha 2 500 euro i startkapital.

Andelslag

Ett andelslag är en ekonomisk sammanslutning där medlemsantalet och kapitalet inte begränsats på förhand. Syftet är att bedriva affärsverksamhet för att främja medlemmarnas ekonomi eller näring så att dessa anlitar de tjänster som andelslaget erbjuder.

Medlemmarna i ett andelslag ansvarar vanligen inte personligen för andelslagets förbindelser. 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!