FöPL-försäkring

FöPL-försäkring

Grunden för ditt pensionsskydd och sociala trygghet som företagare utgörs av din företagarpensionsförsäkring, dvs. din FöPL-försäkring.  FöPL-försäkringen tryggar din utkomst i olika livssituationer redan långt före pensionsåldern.

Du behöver en FöPL-försäkring om du förvärvsarbetar utan att stå i anställningsförhållande.

Teckna en FöPL-försäkring hos Veritas

En företagare som är verksam i Finland måste ta en FöPL-försäkring om han eller hon är minst 18 år gammal 

 • yrkesutövare, dvs. enskild näringsidkare
 • yrkesutövarens make/maka som arbetar i företaget
 • oavlönad familjemedlem till yrkesutövaren som arbetar i företaget men som inte får lön för arbetet
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • jobbar i ledande ställning i ett aktiebolag, om personen ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal,

och arbetsinsatsen i företaget motsvarar minst 7 656,26 euro per år (2018).

Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på företagarens födelseår:

 • född 1957 eller tidigare > försäkras tills fyller 68 år
 • född 1958–1961 > försäkras tills fyller 69 år
 • född 1962 eller senare > försäkras tills fyller 70 år

Som make/maka räknas också den andra parten i ett registrerat partnerskap och en sambo som bor i samma hushåll med dig i äktenskapsliknande förhållanden. Som sambor räknas också personer av samma kön.

Som övrig familjemedlem betraktas en person som är släkt med dig eller din make i rätt upp- eller nedstigande led och som varaktigt bor i samma hushåll som du.

Försäkring inom sex månader

Du ska teckna FöPL-försäkringen inom sex månader från det att villkoren uppfylls för att undgå en förhöjd försäkringsavgift. Företagarverksamhet som pågår kortare tid än fyra månader behöver inte försäkras.

Däremot saknar det betydelse om företagarverksamheten är en bisyssla och du bedriver annan förvärvsverksamhet vid sidan av ditt företag.

Även indirekt ägande beaktas i aktiebolag

För delägare i aktiebolag beaktas även indirekt ägande via ett annat bolag, om personen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent eller har motsvarande bestämmanderätt i det andra bolaget.

Vad ger FöPL-försäkringen?

Med en FöPL-försäkring får du pension med tanke på ålderdom, arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. Också yrkesinriktad rehabilitering ingår. 

Det finns ingen övre gräns för pensionens belopp och inte heller något slutdatum för utbetalningen av ålderspension

Kom ändå ihåg att FöPL påverkar ditt liv redan långt före pensionsåldern. FöPL utgör nämligen också grunden för

 • din sjukdagpenning
 • din moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • ditt arbetslöshetsskydd.

Som grund för dessa förmåner används den fastställda arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring. Testa hur olika FöPL-arbetsinkomster inverkar på ditt skydd med vår FöPL-räknare.

FöPL-försäkringsavgifterna är i sin helhet avdragsgilla i beskattningen.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!