FöPL är företagarens viktigaste försäkring

FöPL är företagarens viktigaste försäkring

Vem måste teckna en
FöPL-försäkring?

Pensionsförsäkringen för företagare, FöPL, är obligatorisk för dig om du uppfyller följande fyra villkor:

 • du är 18–67 år
 • du arbetar i Finland i minst fyra månader, men står inte i anställningsförhållande
 • den lön som skulle betalas en lika kompetent arbetstagare för arbetet är minst 7 958,99 euro per år (2020)
 • du betraktas som företagare enligt lagen om pension för företagare, dvs. FöPL. Detta kan du lätt kontrollera i förteckningen här invid.

Har du företagandet som bisyssla? Om du uppfyller villkoren ovan måste också du teckna en FöPL-försäkring.

Är du som självsysselsatt, delägare eller bolagsman företagare enligt FöPL?

Enligt FöPL betraktas du som företagare om du är

 • yrkesutövare, dvs. en enskild näringsidkare
 • make/maka till en yrkesutövare
 • annan familjemedlem till yrkesutövaren och bor i samma hushåll och inte får lön för arbetet
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • delägare i ledande ställning i ett aktiebolag och ensam äger över 30 procent eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal, antingen direkt eller indirekt via ett annat bolag
 • delägare eller bolagsman i en annan sammanslutning eller ett annat samfund och personligen är ansvarig för verksamheten
 • självsysselsatt.

Så här tecknar du en FöPL-försäkring

Teckna en FöPL-försäkring senast inom sex månader från det att du uppfyller villkoren ovan. Din försäkring börjar alltid gälla från den tidpunkt då villkoren uppfylldes.

FöPL-försäkringens pris och innehåll är desamma i alla pensionsbolag, men hos oss på Veritas får du bevisligen den bästa servicen i branschen. Här kan du få din FöPL-försäkring i kraft med en gång.

Teckna FöPL-försäkring över nätet eller per telefon

 • Vad är FöPL-arbetsinkomst?

  Företagarens pension grundar sig på en teoretisk FöPL-arbetsinkomst. Utifrån den uträknas också din FöPL-avgift samt till exempel många av FPA:s dagpenningar.

  Din FöPL-arbetsinkomst bör motsvara den lön som du skulle betala en anställd för att utföra ditt arbete. År 2020 är minimibeloppet för FöPL-arbetsinkomsten 7 958,99 euro per år.

  När du tecknar en FöPL-försäkring ska du uppskatta vilken FöPL-arbetsinkomst som är den rätta just för dig. Du kan ta vår FöPL-räknare till hjälp. När din verksamhet utvecklas kan du justera din arbetsinkomst, men endast från och med ändringstidpunkten. 

  Testa olika FöPL-arbetsinkomster med FöPL-räknaren
  Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

 • Vad kostar FöPL?

  Priset på din FöPL-försäkring räknas ut procentuellt av din FöPL-arbetsinkomst. FöPL kostar lika mycket i alla pensionsbolag. Du kan enkelt uppskatta FöPL-avgiftens storlek med vår FöPL-räknare.

  Som ny företagare får du 22 procent rabatt på din FöPL-avgift under de fyra första åren.

  Du kan dra av FöPL-avgifterna till hundra procent från din egen, din makas eller makes eller ditt företags beskattningsbara inkomst. I praktiken innebär skatteavdraget för FöPL att du betalar mindre i skatt.

  Uppskatta din FöPL-avgift med FöPL-räknaren
  Kolla FöPL-avgifterna för 2020

Företagarens pension och dagpenningar grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten påverkar din utkomst i många livssituationer redan före pensionsåldern. Den avgör t.ex. hur mycket företagaren får i arbetslöshetsskydd och sjukdagpenning samt moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.  Arbetslöshetsdagpenning kan du få endast om din FöPL-arbetsinkomst uppgår till minst 13 076 euro. Din FöPL-arbetsinkomst utgör också grunden för din invalidpension, ålderspension, dina yrkesinriktade rehabiliteringsförmåner samt familjepensionen till dina anhöriga.

 • Föräldradagpenning
  När du får tillökning i familjen
  Föräldradagpenning
 • Arbetslöshetsdagpenning
  Om du blir arbetslös
  Arbetslöshetsdagpenning
 • Sjukdagpenning
  Om du blir sjuk
  Sjukdagpenning
 • Yrkesinriktad rehabilitering
  Om du inte kan fortsätta i ditt jobb
  Yrkesinriktad rehabilitering
 • Invalidpension
  Om du inte återfår arbetsförmågan
  Invalidpension
 • Familjepension
  Vid dödsfall
  Familjepension
 • Partiell ålderspension
  Om du vill jobba mindre
  Partiell ålderspension
 • Arbetslivspension
  Om du länge har haft ett slitsamt arbete
  Arbetslivspension
 • Ålderspension
  När du når pensionsåldern
  Ålderspension
Nivån på ditt skydd beror på vilken arbetsinkomst du fastställt.Kolla ditt skydd med FöPL-räknaren

 • Vi betalar pension, FPA dagpenningar

  När du tecknar din FöPL-försäkring hos oss, ansvarar vi för de pensioner som ingår i din försäkring samt för din yrkesinriktade rehabilitering. Företagarens dagpenningar betalas däremot av FPA, som också vid behov ger råd i frågor som gäller grunderna och förutsättningarna för olika dagpenningar.

 • FöPL-minimi ger minimiförmåner

  Det är lockande att fastställa FöPL-inkomsten till minimibeloppet eftersom arbetsinkomsten avgör försäkringsavgiftens storlek. Det här medför dock en stor risk, eftersom en minimiarbetsinkomst innebär att också förmånerna ligger på miniminivå.
  Kolla med vår FöPL-räknare, hurdana dagpenningar och pensioner du skulle få med FöPL-minimi, som är 7 958,99 euro år 2020.

 • Yrkesinriktad rehabilitering för företagare

  I din FöPL-försäkring ingår också yrkesinriktad rehabilitering för den händelse att din arbetsförmåga försvagas så att du måste avsluta din företagarverksamhet i förtid. En förutsättning är att din FöPL-arbetsinkomst är minst 35 614,30 euro under de fem föregående åren. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Branschens bästa serviceTeckna din företagarförsäkring hos oss och få branschens bästa service på köpet!

Trots att FöPL kostar lika mycket överallt är det inte oväsentligt var du skaffar den. I Taloustutkimus Oy:s branschspecifika jämförelse har våra kunder redan fyra år i rad valt oss till landets bästa arbetspensionsbolag i fråga om service. Kom med och bli en av våra nöjda kunder!

Teckna FöPL eller flytta över din försäkring till Veritas

Vanliga frågor: Teckning av FöPL-försäkring

Hur försäkrar man företagarens make/maka som arbetar vid företaget?

Maken/makan till en självständig yrkesutövare som arbetar vid företaget är FöPL-försäkringsskyldig.

Enligt FöPL försäkras även en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt en delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om han/hon ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av företagets aktier eller röster.

Med makar avses gifta par, sambor som bor i samma hushåll oavsett kön samt parter i ett registrerat partnerskap. 

Hur kan jag flytta min FöPL-försäkring till Veritas?

FöPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december.

Försäkringen överflyttas till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 30.6. träder i kraft på Veritas den 1.10.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att göra överflyttningsansökan till Veritas. För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska FöPL-överflyttningsansökan.