FöPL-arbetsinkomst grunden för skyddet

Som grund för ditt pensionsskydd och dina sociala förmåner fastställs en FöPL-arbetsinkomst för din FöPL-försäkring.

Med arbetsinkomst avses inte företagsverksamhetens finansiella resultat eller den lön som du lyfter, utan värdet av din arbetsinsats.

En bra tumregel är att FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skäligen bör betalas till en person med motsvarande kompetens som anställs för att göra ditt arbete. Använd gärna vår FöPL-räknare som hjälp när du vill hitta den rätta FöPL-arbetsinkomsten just för dig.

FöPL- arbetsinkomsten kan vara minst 7 958,99 euro och högst 180 750,00 euro per år (2020).

Arbetsinkomsten kan justeras när företagsverksamheten utvecklas förutsatt att det även innebär ändringar i din arbetsinsats. FöPL-arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt så se till att den ligger på rätt nivå ända från början.

Se också Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-arbetsinkomsten är viktig redan för nya företagare

Din framtida pension grundar sig direkt på din FöPL-arbetsinkomst. När pensionen räknas ut beaktas din arbetsinkomst ända från början av företagarverksamheten.

Din FöPL-arbetsinkomst kan dock påverka ditt liv redan långt före pensionsåldern, eftersom den också utgör grunden för din

  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
  • sjukdagpenning
  • rätt till arbetslöshetsdagpenning
  • invalidpension
  • familjepension som betalas till dina anhöriga.

Du kan testa hur olika FöPL-arbetsinkomster inverkar på dina dagpenningar och pensioner med hjälp av vår FöPL-räknare. Den visar också vad den valda socialskyddsnivån betyder i FöPL-försäkringsavgift.

Du kan bli medlem i en arbetslöshetskassa för företagare om din FöPL-arbetsinkomst är minst 13 076 euro per år (2020). 

Också för att erhålla grunddagpenning krävs en minimiarbetsinkomst som år 2020 är 13 076 euro. Arbetsinkomsten ska ha varit minst på den här nivån i minst 15 månader under de föregående fyra åren före arbetslösheten.

Du kan ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst via vår VerNet-webbtjänst eller med en blankett för ändring av FöPL-försäkringen som du hittar nedan. FöPL-arbetsinkomsten kan ändras tidigast från den dag då ansökan om ändring gjordes.

Många företag, en FöPL-arbetsinkomst

Om du är verksam i flera företag motsvarar din FöPL-arbetsinkomst din sammanlagda arbetsinsats i dem alla.

Exempel:
Du är huvuddelägare och verkställande direktör i två aktiebolag. I det ena bolaget motsvarar din arbetsinsats 20 000 euro och i det andra 10 000 euro per år. Hur sköter du din arbetspensionsförsäkring? 
Svar: Du tar en FöPL-försäkring och som arbetsinkomst antecknas 30 000 euro per år.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med en lönekoefficient

Företagarnas FöPL-arbetsinkomst justeras varje år i januari med en lönekoefficient. På så sätt försöker man hålla arbetsinkomsten på en nivå som motsvarar de förändringar i inkomst- och prisnivån som skett i Finland.

Lönekoefficienten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Inkomstförändringarna påverkar koefficienten med 80 procent och prisförändringarna med 20 procent. 

Vi meddelar alltid våra kunder beloppet av den justerade arbetsinkomsten per brev vid årsskiftet.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!