FöPL-avgifter 2020

FöPL-avgifterna räknas ut i procent av din FöPL-arbetsinkomst. År 2020 är företagarens FöPL-avgift

Avgift % av FöPL-arbets-
inkomsten
 För personer under 53 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 53 år. 
24,1
 För personer mellan 53-62 år
Avgiftsprocenten ändrar i slutet av det kalenderår då företagaren fyller 63 år. 
25,6
 För personer som fyllt 63 år 24,1

Nya företagare betalar nedsatt försäkringsavgift.

Du kan få en uppskattning av din FöPL-försäkringsavgift genom att använda vår FöPL-räknare.  

Avgiftsprocenterna fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet och är desamma i alla arbetspensionsbolag.

Här kan du kolla upp försäkringsavgifterna för år 2020.

FöPL-avgifterna är avdragsgilla

FöPL-avgifterna betalas antingen av företagaren själv eller av företaget. Avgifterna kan i sin helhet avdras i betalarens beskattning. Om du själv betalar dina FöPL-avgifter kan de avdras i din eller din makes beskattning.

Vi meddelar automatiskt din FöPL-arbetsinkomst till skattemyndigheterna men du ska komma ihåg att själv meddela de FöPL-avgifter som du betalat. 

Det är inte värt att spara in på sitt eget skydd

Eftersom du som företagare har mycket utgifter kan det vara lockande att sänka FöPL-försäkringsavgifterna, men det är ett mycket kortsiktigt sätt att spara.

Om livet inte går enligt planerna kan dagpenningen vid sjukdom eller arbetslöshet eller invalid- eller familjepensionen bli mycket liten. Det är alltså bäst att vara förutseende och inte pruta på sitt eget eller sina anhörigas skydd. Du kan testa hur olika FöPL-försäkringsavgifter inverkar på dina dagpenningar och pensioner med hjälp av vår FöPL-räknare.

Om du är tillfälligt borta från arbetet

Korta perioder av frånvaro från arbetet påverkar inte FöPL-försäkringen eller betalningen av FöPL-avgifterna. Om du däremot är borta från arbetet flera månader i följd är det bäst att kontakta oss.

Om du är moderskapsledig eller sjukskriven i flera månader och inte bedriver företagsverksamhet kan din FöPL-försäkring avslutas.

Om du endast minskar din arbetsinsats under moderskapsledigheten, och din arbetsinsats motsvarar en årlig FöPL-arbetsinkomst på mer än 7 958,99 euro (år 2020), ska du hålla FöPL-försäkringen i kraft. Du ska då justera din FöPL-arbetsinkomst så att den motsvarar den minskade arbetsinsatsen.

Kontakta oss innan du gör ändringar i din försäkring eller säger upp den, så hjälper vi dig att bedöma situationen.

Om din FöPL-försäkring har upphört i samband med en lång frånvaroperiod måste du teckna en ny FöPL-försäkring när du återupptar din företagsverksamhet.

Testa om du kunde dra mer nytta av dina ArPL- och FöPL-premier. Svaret får du på ett par sekunder.

Jag känner mig som en viktig kund hos mitt nuvarande arbetspensionsbolag.
Jag vet vem som svarar när jag ringer mitt arbetspensionsbolag.
Mitt ArPL- och FöPL-skydd är kollat och jag vet att det ligger på rätt nivå.
Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!