FöPL-arbetsinkomst

Får skatteförvaltningen information om FöPL-arbetsinkomsten direkt av pensionsbolaget?

Veritas meddelar årligen skattemyndigheterna arbetsinkomsten för alla företagare som varit FöPL-försäkrade i bolaget under året.

Arbetsinkomsten meddelas som årsinkomst. Om arbetsinkomsten har ändrats under året, är årsinkomsten ett enligt försäkringsperiodernas längd vägt medeltal.

Samma gäller i en situation då en försäkring har börjat eller upphört under årets lopp.

De erlagda FöPL-försäkringsavgifterna meddelar vi inte direkt till skattemyndigheterna.

Hur bestäms företagarens FöPL-arbetsinkomst?

Med företagarens arbetsinkomst avses den lön som skäligen skulle betalas om en person med motsvarande kompetens skulle anställas för att utföra företagarens arbete.

Pensionsskyddscentralen har utfärdat anvisningar om hur företagarens inkomst ska fastställas i olika branscher.

Utöver de branschspecifika instruktionerna uppmärksammas även t.ex. företagets omsättning, antalet verksamma månader per år, arbetstimmar per vecka och det huruvida företagandet är en huvudsyssla eller inte.

Hur och när kan man ändra på sin FöPL-arbetsinkomst?

Det är tillåtet och det lönar sig att regelbundet se över nivån på sin arbetsinkomst. Det är viktigt att se till att arbetsinkomsten motsvarar företagarens arbetsinsats så väl som möjligt.

Ändringar på arbetsinkomsten kan göras på vår webbtjänst eller skriftligen t. ex. blanketten på våra nätsidor.  

Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

Vad är företagarens FöPL-arbetsinkomst?

Utgående från företagarens arbetsinsats fastställer pensionsbolaget företagarens arbetsinkomst. Detta blir grunden för företagarens pension och försäkringsavgift.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs på en nivå som skäligen skulle betalas om en person med motsvarande kompetens skulle anställas för att utföra företagarens arbete.

Som FöPL-arbetsinkomst avses inte det faktiska eurobelopp som företagaren får som inkomst.

Varför höjs FöPL-arbetsinkomsten automatiskt varje år?

FöPL-arbetsinkomsten justeras varje år med en lönekoefficient som är fastställd av Social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet är att säkra arbetsinkomstens faktiska värde även i framtiden.

I lönekoefficienten väger förändringen i lönerna 80 procent och förändringen i priserna 20 procent.