FöPL-försäkringsavgifterna

Är det någon skillnad om man betalar FöPL-aviften i en eller 12 rater per år?

På grund av förräntningen av försäkringsavgifter är det förmånligast att betala FöPL-avgiften i en rat i januari.

Försäkringsavgiften förräntas med en beräkningsränta från mitten av betalningsperioden till förfallodagen.

Om man vill dela upp försäkringsavgifterna i flera rater per år, kommer räntan att bli aningen högre.

Får skatteförvaltningen information om FöPL-försäkringsavgifter direkt av Veritas?

Vi meddelar inte skattemyndigheterna om betalda försäkringsavgifter.

I vissa fall meddelar vi om försäkringsavgifter som återbetalats till den försäkrade.

FöPL-arbetsinkomsterna meddelar vi däremot automatiskt till skattemyndigheten. Arbetsinkomsten meddelas som årsinkomst. Om arbetsinkomsten har ändrats under året, är årsinkomsten ett enligt försäkringsperiodernas längd vägt medeltal.

Samma gäller i en situation då en försäkring har börjat eller upphört under årets lopp.

Kan jag få mina fakturor som nätfaktura?

Veritas kunder kan få sina fakturor som nätfaktura.

Du kan försnabba hanteringen av fakturor och spara kostnader genom att ta i bruk nätfaktureringen. Även arkiveringen blir effektivare och misstagen blir färre. Nätfakturering är helt tryggt och passar för företag i alla storlekar.

Nätfakturering är enkelt att ta i bruk och förutsätter inte att ditt företag använder ett elektroniskt fakturahanteringsprogram.

Du kan själv välja om du vill ha fakturorna skickade till fakturahanteringsprogrammet eller direkt till din nätbank som e-fakturor.

Nordea förmedlar våra nätfakturor vidare till kunden.

Du kan meddela oss de nödvändiga uppgifterna med blanketten.

Kan man dra av FöPL-avgifterna i beskattningen?

Avgifterna kan i sin helhet avdras i betalarens beskattning; antingen i företagets beskattning eller i företagarens personliga beskattning, beroende på vem som betalat avgifterna.

Om avgifterna avdras i den personliga beskattningen, kan företagaren komma överens med sin make/maka om ifall FöPL-avgifterna avdras i den egna eller makens/makans beskattning.

Kan man själv välja betalningsdagen?

Förfallodagen kan inte ändras.

Försäkringsavgiften förfaller till betalning den 20 i den överenskomna månaden. Detta baserar sig på försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Alla försäkringsbolag följer samma försäkringsvillkor.

När förfallodagen är en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.

Uppstår det tilläggskostnader om man tecknar FöPL-försäkringen retroaktivt?

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader från det att företagarverksamheten som lyder under FöPL har inletts, kan företagaren bli påförd en försummelseavgift på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden. 

FöPL-försäkringen kan tecknas retroaktivt för innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Vad är en flexibel FöPL-avgift?

Under ekonomiskt goda år kan företagaren under vissa förutsättningar betala in 10–100 procent mera pensionsavgifter utan att ändra på sin arbetsinkomst.

På motsvarande sätt kan företagaren under stramare tider justera sina betalningar neråt, dvs. betala 10–20 procent mindre pensionsavgifter åt sig själv.

Eftersom arbetsinkomsten inte ändras, påverkar den flexibla avgiften inte det övriga socialskyddet.

Läs mera om flexibla avgifter här.

Vad betyder FöPL-skatteavdrag?

FöPL-skatteavdrag betyder att du kan dra av FöPL-försäkringsavgifterna i den personliga eller företagets beskattning beroende på vem som har betalat dem. Om betalaren inte är företaget kan du också komma överens om att avdraget görs i din makes/makas beskattning.

I praktiken dras FöPL-avgifterna av från din beskattningsbara inkomst. Du betalar alltså mindre i skatt, eftersom du betalar skatt på en mindre summa. Också t.ex. din hemkommun, företagsform och ditt civilstånd samt dina övriga avdrag påverkar skattebeloppet.

Exempel: FöPL-skatteavdraget i företagarens beskattning

Vi beräknade med hjälp av skatteprocenträknaren på skatt.fi vad FöPL-skatteavdraget innebär i euro, när företagaren är en 1980 född Åbobo som inte har barn, som inte hör till kyrkan och som drar av FöPL-avgifterna i sin personliga beskattning.
Låt oss säga att både företagarens FöPL-arbetsinkomst och lön är 25 000 euro per år. Eftersom det inte är frågan om en ny företagare är FöPL-försäkringsavgiften 24,1 procent av FöPL-arbetsinkomsten, dvs. 6 025 euro per år.
  Skatt att betala, per år
FöPL-avgiften dras inte av 3 053,67 euro
FöPL-avgiften dras av 1 322,57 euro
Inbesparing 1 731,10 euro

Trots att priset för FöPL-försäkringen alltså är 6 025 euro per år är den verkliga kostnaden för företagaren bara 4293,90 euro i året. Observera att summorna är riktgivande. 

Vill du ta reda på hur FöPL-skatteavdraget inverkar på din egen beskattning? Börja med att beräkna med hjälp av FöPL-räknaren hur stor din premie för FöPL är. Gå sedan till beskattarens skatteprocenträknare.

Vad händer om FöPL-avgifter blir obetalda?

Arbetspensionsavgifterna måste betalas in inom fem år från början av det år som följer efter att avgifterna påfördes. Annars preskriberas försäkringsavgiften.

Preskriberade arbetspensionsavgifter tas i beaktande när den totala arbetsinkomsten beräknas för pensionen. Årets arbetsinkomst minskas i samma förhållande som försäkringsavgifter blivit obetalda.

Om något års FöPL-avgifter är helt och hållet obetalda kommer årets arbetsinkomst att beräknas som 0 €.

Vem betalar FöPL-avgifterna, företagaren eller företaget?

Företagaren kan själv välja vem som betalar avgifterna.

Avgifterna kan i sin helhet avdras i beskattningen; antingen i företagets beskattning eller i företagarens personliga beskattning, beroende på vem som betalat avgifterna.

Om avgifterna avdras i den personliga beskattningen, kan företagaren komma överens med sin make/maka om ifall FöPL-avgifterna avdras i den egna eller makens/makans beskattning.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!