Förändringar i FöPL-försäkringen

Kan man hålla FöPL-försäkringen i kraft även om man är sjukledig?

FöPL-försäkringen förutsätter företagarens arbetsinsats. Om du inte fungerar som företagare under en längre sjukledighetsperiod, kan försäkringen avslutas.

Om det handlar om en kort sjukledighet, ska försäkringen dock hållas i kraft. Det lönar sig att kontakta oss innan du fattar beslutet om avslutande av försäkringen på grund av sjukledighet.

Du kan få sjukdagpenning från FPA om du är arbetsoförmogen på grund av sjukdom. Sjukdagpenningen betalas först efter en självrisktid.

Mer information om ansökningar och sjukdagspenningsbelopp hittar du på FPAs webbplats. 

Måste FöPL-försäkringen vara i kraft under moderskapsledigheten?

FöPL-försäkringen grundar sig på företagarens arbetsinsats och om företagaren inte jobbar under sin moderskapsledighet, är hon inte FöPL-försäkringsskyldig.

Även om företagaren skulle minska på jobbandet under moderskapsledigheten, men arbetsinsatsen är ändå över den lagstadgade minimigränsen, måste FöPL-försäkringen fortfarande vara i kraft. Arbetsinkomsten kan då ändras så att den bättre motsvarar den minskade arbetsinsatsen.

Vad händer med FöPL-försäkringen om företagaren åker utomlands för att jobba?

Utgångspunkten är att en företagare som arbetar utomlands försäkras enligt det landets regler där arbetet utförs.

En företagare kan utöva tillfällig företagsverksamhet utomlands och hålla FöPL-försäkringen i kraft. Om företagaren arbetar tillfälligt i ett EU-land kan han/hon få ett intyg av Pensionsskyddscentralen, där det intygas att företagaren omfattas av det finska socialskyddet i två år, eller i undantagsfall i fem år framåt.

Om företagaren åker till ett land som inte har ett avtal med Finland (t.ex. Ryssland), kan FöPL hållas i kraft endast om utlandsarbetet varar i max ett år och företagaren anses bo i Finland, trots den tillfälliga vistelsen utomlands. 

Läs mera om hur utlandsarbete försäkras.

 

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!