Teckning av FöPL-försäkring

Hur försäkrar man företagarens make/maka som arbetar vid företaget?

Maken/makan till en självständig yrkesutövare som arbetar vid företaget är FöPL-försäkringsskyldig.

Enligt FöPL försäkras även en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt en delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om han/hon ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av företagets aktier eller röster.

Med makar avses gifta par, sambor som bor i samma hushåll oavsett kön samt parter i ett registrerat partnerskap. 

Hur kan jag flytta min FöPL-försäkring till Veritas?

FöPL-försäkringen kan sägas upp den sista mars, juni, september eller december.

Försäkringen överflyttas till Veritas tre månader efter uppsägningen. Till exempel en försäkring som sagts upp den 30.6. träder i kraft på Veritas den 1.10.

Den gamla försäkringen sägs upp genom att göra överflyttningsansökan till Veritas. För att kunna flytta över försäkringen, måste den ha varit i kraft i minst ett år i det tidigare försäkringsbolaget.

När vi fått överflyttningsansökan till Veritas, sköter vi uppsägningen av gamla försäkringen med det tidigare bolaget.

Här hittar du den elektroniska FöPL-överflyttningsansökan.

I vilken ålder är en företagare försäkringsskyldig enligt FöPL?

FöPL-försäkringen gäller alla företagare över 18 år.

Försäkringsskyldigheten träder i kraft från ingången av månaden som följer den månad då man fyller 18 år, och fortgår tills den övre åldern för försäkringsskyldigheten uppnås:

  • 1957 och tidigare födda: 68 år
  • 1958-1961 födda: 69 år
  • 1962 och senare födda: 70 år.

Inom vilken tid ska en FöPL-försäkring tecknas?

FöPL-försäkringen ska tecknas inom sex månader från det att verksamheten har inletts. 

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader, kan företagaren bli påförd en försummelseavgift på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden. 

Kan FöPL-försäkringen tecknas retroaktivt?

FöPL-försäkringen kan tecknas retroaktivt för innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Om försäkringen tecknas senare än inom sex månader från det att företagarverksamheten har inletts, kan företagaren bli påförd en försummelseavgift på 10 procent för försäkringsavgifterna under försummelsetiden.

Måste man teckna en FöPL-försäkring om man är i ett arbetsförhållande eller har en LFöPL-försäkring i kraft?

Även om företagaren är i ett arbetsförhållande och företagandet är en bisyssla, måste en FöPL-försäkring tecknas om företagarens arbetsinsats från företagsverksamheten överskrider minimigränsen.

Försäkringarna enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och enligt lagen om pension för företagare (FöPL) bestäms i regel utgående från beskattningen. Om företagsverksamheten beskattas som inkomst av lantbruk, ska den försäkras enligt LFöPL, medan företagsverksamhet som beskattas som företagsinkomst ska försäkras enligt FöPL.

Vad betyder frivillig FöPL?

FöPL-försäkringen är frivillig om man lyfter ålderspension enligt arbetspensionslagarna.

FöPL-försäkringen är också frivillig om företagaren vill försäkra sig trots att arbetsinkomsten (arbetsinsatsen) ligger under minimigränsen, men de andra förutsättningarna uppfylls.

Med den frivilliga FöPL-försäkringen tjänar man in pension enligt samma regler som med den obligatoriska FöPL-försäkringen.

En frivillig FöPL-försäkring kan inte börja retroaktivt. Försäkringen träder i kraft tidigast på ansökningsdagen. 

Vad händer om företagaren inte sköter sin försäkringsskyldighet?

Pensionsskyddscentralen (PSC) övervakar förverkligandet av försäkringsskyldigheten.

Om Pensionsskyddscentralen märker att en företagare som sannolikt skulle vara försäkringspliktig inte har tecknat en FöPL-försäkring, uppmanar Pensiosskyddscentralen företagaren att teckna en FöPL-försäkring.

I sista hand kan Pensionsskyddscentralen teckna en FöPL-försäkring för företagaren.

Vem är företagare enligt lagen om pension för företagare?

Enligt lagen om pension för företagare anses en i Finland bosatt, minst 18 år gammal person som  företagare om han/hon förvärvsarbetar utan att i detta arbete stå i arbets- eller tjänsterförhållande.

Försäkringen förutsätter att personen faktiskt arbetar som företagare. Att enbart äga ett företag är inte tillräckligt.

Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på företagarens födelseår:

  • född 1957 eller tidigare > försäkras tills fyller 68 år
  • född 1958–1961 > försäkras tills fyller 69 år
  • född 1962 eller senare > försäkras tills fyller 70 år

En självständig yrkesutövare och hans/hennes make/maka anses som företagare.

Även en annan familjemedlem som bor i samma hushåll med en självständig yrkesutövare och som arbetar vid företaget utan lön räknas som företagare.

Bolagsmän i öppna bolag anses som företagare, likaså ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. En delägare i ledande ställning i ett aktiebolag lyder under FöPL om han eller hon ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av företagets aktier eller röster. Även indirekt ägande via ett annat bolag beaktas, om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent eller har motsvarande bestämmanderätt i det andra bolaget.

Företagarverksamheten skall fortgå minst fyra månader.

Fast FöPL kostar lika mycket är det inte sak samma var du skaffar den. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice. Välkommen som kund hos oss!