Ledarskapsprofessor Pauli Juuti: ”Att vara förman handlar om att betjäna andra”

Gott ledarskap ger energi och ökar trivseln i arbetet. Det handlar dock inte bara om arbetshälsa. En bra förman lotsar företaget också till ekonomisk framgång. Professor Pauli Juuti, forskningschef på JTO Institutet för ledarskap tycker att förmanskunskap är en allt viktigare konkurrensfördel i dagens ständigt förändrande värld. ”En ledningskultur, där man diskuterar och vågar ta emot idéer och även kritik, är en klar marknadsfördel. Det är oftast företagets personal som vet bäst vad som händer ute på fältet och vad kunderna vill ha. När personalen inkluderas i företagets utveckling uppstår innovationer”, säger Juuti.

Arbetslivet i brytningsskede

Juuti har forskat finländarnas ledarskapsbeteende redan i årtionden, och sett hur arbetslivet har utvecklats. ”Förr i tiden var ledningskulturen i Finland autoritär och kommenderande. Som tur är sådant mycket sällsynt nuförtiden. I dagsläget leds finländska organisationer på ett människonära och diskuterande sätt - till exempel utvecklingssamtal är ett bra exempel på detta”, säger Juuti belåtet.

Trots att ledarskap har utvecklats åt ett mer inkluderande håll, finns det ännu utmaningar kvar. ”Arbetslivet har blivit mycket resultatinriktat, och många upplever att ribban är för hög. Detta kan leda till utbrändhet och till och med arbetsoförmåga”, varnar Juuti. ”Å andra sidan har vi en ny generation arbetstagare som håller på att växa upp i Finland. Deras målsättningar och önskemål gällande arbetslivet är annorlunda.” Enligt Juuti håller en stor omvälvning på att ske i arbetslivet. ”Den unga generationen bygger inte längre upp sin identitet bara på arbetet. Samhället har blivit mer fritidsinriktat, och en livslång karriär hos ett och samma företag är sällsynt.” Enligt Juuti måste arbetsgivare och chefer anpassa sig till förändringen om de vill förbinda unga talanger i företaget. ”Unga arbetstagare söker jobb som de upplever som meningsfullt och betydelsefullt. Arbetsplatsen och arbetet måste liksom säljas till den unga arbetstagaren”, konstaterar Juuti.

Vem som helst kan bli en bra chef

Enligt Juuti kan vem som helst utvecklas till en bra förman. ”Första steget är redan taget när man känner att man vill utvecklas”, uppmuntrar Juuti. Enligt honom handlar bra ledarskap om konstant inlärning och arbete med de egna svagheterna. ”Man måste bara godkänna att ingen av oss är perfekt. Det finns alltid något att lära sig. En bra chef känner sina egna svagheter och söker olika personligheter till sin omgivning. Är man till exempel mycket tystlåten och tillbakadragen själv, lönar det sig att söka utåtriktade medarbetare till sitt stöd. På det sättet kompletteras den egna kompetensen av andras styrkor”, säger Juuti, och medger att detta inte alltid är så lätt. ”Det är inte nödvändigtvis roligt att dyka in i sig själv och observera sina svagheter. Men det lönar sig!”

Enligt Juuti borde en bra chef även hitta något högre mål som hela organisationen börjar sträva efter. ”En bra chef frågar sig själv hur han eller hon kan betjäna andra. Vad kan jag erbjuda mina anställda och mina kunder för att deras liv skulle bli litet bättre?” Enligt Juuti jobbar förmannen sist och slutligen i ett serviceyrke - målet är först och främst att skapa gott för kunden.  

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikationen