Nya verktyg förebygger arbetsoförmåga

Sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård förnyades från och med den 1 juni 2012. Lagändringarnas syfte är att ingripa i långa sjukfrånvaron i tid och således främja tillfriskningen och återgången till arbete.

”Lagändringarna förebygger permanent arbetsoförmåga. Ingen ska glömmas bort på sjukledighet, utan man understöder och uppmuntrar arbetstagaren när det är dags att komma tillbaka på jobb”, berättar Veritas arbetshälsospecialist Leeni Niittonen-Laine. Enligt de nya lagarna ska arbetsgivaren meddela företagshälsovården när arbetstagarens sjukfrånvaro har fortsatt i en månads tid. Företagshälsovården ska i sin tur bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och planera stödåtgärder för att underlätta återgången till arbete.

Stödåtgärderna hjälper tillbaka på traven

Hur kan man då underlätta återgången till arbetet? Enligt Niittonen-Laine finns det många olika stödåtgärder: ”Det kan helt enkelt handla om att arbetsgivaren håller kontakt med arbetstagaren som är borta. Man kan komma överens om tidtabellen och de praktiska arrangemangena för återgången redan under sjukfrånvaron.”

Arbetsprövning och omskolning till lättare uppgifter kan komma ifråga om hälsotillståndet inte tillåter att fortsätta i de gamla arbetsuppgifterna. Även flexibla arbetstider eller hjälpmedel som underlättar arbetet kan sänka på tröskeln tillbaka till arbetslivet. Det lönar sig också att ta upp rehabiliteringsmöjligheterna med företagshälsovården.

Tillbaka till en god vardag

Syftet med lagändringarna är tätare samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården. ”Det här är också i linje med modellen för tidigt stöd. Man försöker upptäcka och lösa problem som hotar arbetsförmågan, redan innan de växer större.  Tillsammans kan man hjälpa den anställda att må bättre”, säger Niittonen-Laine.

Säkert och sunt arbete gynnar såväl det ekonomiska, det fysiska som det psykiska välmåendet. Ingen ska tvingas på jobb när man är sjuk. Syftet med stödåtgärderna är däremot att hjälpa den tillfrisknande medarbetaren att efter en sjukdom återgå till en god vardag.

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård fr.o.m. 1.6.2012

  • När arbetstagarens sjukfrånvaro har fortsatt i en månad, antingen utan avbrott eller i upprepade perioder, måste arbetsgivaren meddela företagshälsovården om saken.
  • Efter att ha fått anmälan om sjukfrånvaro, ska företagshälsovården bedöma arbetstagrens återstående arbetsförmåga och planera stödåtgärder för att underlätta återgången till arbetet.
  • Om det är sannolikt att sjukfrånvaron drar ut på tiden (över 90 dagar) ska företagshälsovården skriva ett utlåtande om arbetsförmågan. Arbetstagaren ska lämna in utlåtandet till FPA senast när sjukdagpenning betalats ut för 90 dagar.
  • Ansökningstiden för sjukdagpenning har i samband med lagändringarna förkortats till två månader. Sjukdagpenning kan ansökas av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren som betalar lön för sjuktid.

Läs mera om lagändringarna på FPA:s webbsidor