Tidig rehabilitering ger fler yrkesverksamma år

Enligt den utredning som Pensionsskyddscentralen publicerade i  mars kan pensionsbolagens yrkesinriktade rehabilitering förlänga arbetskarriären. Avgörande är att rehabiliteringen börjas i rätt skede av arbetsoförmågan, dvs. att rehabiliteringsåtgärderna startar i tid.

Det ser ut som om både rehabiliteringsklienten och arbetsgivaren drar konkret nytta av yrkesinriktad rehabilitering. ”Tyvärr påbörjas åtgärderna ofta allt för sent”, konstaterar Tiina Laine, Veritas Pensionsförsäkrings ansvariga jurist i rehabiliteringsärenden. ”Många får redan i ansökningsskedet invalidpension på viss tid. Det är alltid svårare att starta rehabilitering om man redan är pensionerad, och chanserna att processen lyckas är mindre än om kunden fortfarande skulle vara yrkesverksam. Även sysselsättningsmöjligheterna efter rehabiliteringen kan i detta fall vara sämre”, sammanfattar Laine.

Det är också lättare att planera en rehabilitering för en yrkesverksam kund, då till exempel arbetsprövningen eller -träningen kan ordnas hos den nuvarande arbetsgivaren. Utsikterna för en invalidpensionerad eller arbetslös rehabiliteringsklient är sämre också ur detta perspektiv.

Arbetsoförmåga ofta i fokus

Det verkar som om vi i Finland ofta lyfter sjukdomen eller skadan i huvudrollen när vi bedömer arbetsförmåga. ”Vår medikaliserade tänkesätt betonar ofta arbetsoförmågan, i stället för att man på ett konstruktivt sätt skulle överväga rehabiliteringsklientens möjligheter i den nya livssituationen. I värsta fall pressas människor via den specialiserade sjukvården i en ond cirkel av pensionsansökningar, utan att någon egentligen bedömer den kvarvarande funktionsförmågan, alltså allt det vi kunde göra trots våra hälsorelaterade begränsningar”, beklagar Laine den finska attityden till arbetsförmåga.

”I vårt västra grannland Sverige är man redan lite längre än i Finland. Där bedöms nedsatt funktionsförmåga inte med en tvåstegsmodell, utan till och med med en femgradig skala. Resterande arbetsförmåga kan utnyttjas bättre, och strukturerna i både arbetslivet och socialskyddet stöder detta tänkande”, funderar Laine.

Det ser ut som om det skulle bli ändringar i tänkesättet också i Finland tack vare arbetsmarknadsorganisationernas avtal om yrkeskarriärerna. Målsättningen med avtalet är att förstärka företagshälsovårdens roll i arbetshälsoärenden. ”Företagshälsovården har uppgifter om arbetsplatsen, dess risker vad beträffar hälsofrågor och arbetsförmåga, sjukfrånvaron och orsaker bakom arbetsoförmåga. Därför skulle det kännas naturligt att företagshälsovården tillsammans med arbetsplatsen skulle åta sig upprätthållandet av arbetshälsa och förebyggandet av arbetsoförmåga. Dessutom har den en enastående roll som koordinator av sjukvården och rehabiliteringen av de anställda. I det fallet skulle pensionsbolagens uppgift vara att erbjuda sakkunskap i utvärdering av arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering.”

 

Bekanta dig med Pensionsskyddscentralens rehabiliteringsutredning här.

Läs mer om arbetsmarknadsorganisationernas avtal om yrkeskarriärer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.