Delägare, är du försäkrad som arbetstagare? Redan en ägarandel på 30 procent kan göra dig till företagare

Arbetspensionsförsäkringen för delägare i aktiebolag har ändrats. Om du äger över 30 procent i ett företag du leder och för närvarande är försäkrad som arbetstagare i företagets ArPL-försäkring ska du byta till FöPL-försäkring senast fr.o.m. 1.1.2014.

Enligt Veritas Pensionsförsäkrings specialist Christel Wedenberg orsakar övergången inga ändringar i intjänandet av pensionen om arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen fastställs till minst samma belopp som den tidigare lönen. Då försämras inte heller den övriga sociala tryggheten.

”Tvärtom har företagaren en möjlighet att höja såväl sin pension som sitt skydd i fall av sjukdom, arbetslöshet och föräldraskap. Som företagare kan man nämligen själv påverka sin FöPL-inkomstnivå. För arbetstagare baserar sig den sociala tryggheten på lönen och inga alternativ finns”, tipsar Wedenberg.

Rätt angiven FöPL-inkomst är A och O

När du tecknar en FöPL-försäkring får du själv föreslå lämplig arbetsinkomst. På denna inkomst grundar sig både din framtida pension och din sociala trygghet. Enligt Wedenberg är utgångspunkten att arbetsinkomsten för en delägare som övergår från arbetstagar- till företagarförsäkring ska vara minst lika hög som den tidigare lönen. FöPL-arbetsinkomsten är alltså inte detsamma som företagets ekonomiska resultat eller till exempel omsättning, utan motsvarar värdet på företagarens arbetsinsats.

”Om en företagare arbetar i ledande ställning i flera aktiebolag och äger över 30 procent i dem alla, ska FöPL-arbetsinkomsten motsvara den sammanräknade arbetsinsatsen i alla företag. Om ägarandelen i något av företagen är under 30 procent ska den inte räknas med i arbetsinkomsten”, påpekar Wedenberg.

FöPL-arbetsinkomsten har omedelbar inverkan på intjänandet av pension och utkomstskyddet för arbetslösa. Företagarens övriga förmåner påverkas däremot av övergången först efter ett par år.

”Om man till exempel ansöker om sjukdagpenning 2014 grundar den sig på den inkomst som fastställts i beskattningen för 2012, och så vidare. Ett undantag är om den nuvarande inkomsten, det vill säga FöPL-arbetsinkomsten, under ett halvt år före insjuknandet varit 20 procent högre. Då kan man ansöka om att dagpenningen ska beräknas utifrån den nuvarande inkomsten.”

Avgifterna är avdragsgilla i beskattningen – 22 procent rabatt för nya företagare

Även FöPL-försäkringsavgifterna grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. År 2013 är avgiften cirka 23 procent av  FöPL-arbetsinkomsten. Om du nu tecknar din första FöPL-försäkring får du 22 procent rabatt på avgiften under de fyra första åren.

”Företagarens avgiftsprocent kan verka hög men arbetstagaravgiften är faktiskt ungefär lika hög. Det är bara det att den består av såväl arbetstagarens som arbetsgivarens andel. Företagaren kan däremot välja om han eller hon betalar FöPL-avgifterna själv eller låter företaget betala dem”, förklarar Wedenberg.

”Vem som betalar har också betydelse för beskattningen, eftersom FöPL-avgifterna är avdragsgilla till hundra procent i beskattningen för den som betalar. Om företagaren betalar avgifterna själv kan de också dras av i makens eller makans beskattning.”

Vid övergången till FöPL-försäkring ska man komma ihåg att ta bort företagaren från företagets ArPL-försäkring så att man inte får dubbla avgifter. Man ska också komma ihåg att arbetstagarens pensionsavgift inte ska dras av från delägarens lön när FöPL-försäkringen trätt i kraft.

Teckna en FöPL-försäkring hos Veritas

Läs mer om reformen

Vad är det fråga om?

  • Fr.o.m. 1.1.2011 är alla delägare i aktiebolag som äger över 30 procent och arbetar i ledande ställning i företaget skyldiga att teckna en FöPL-försäkring.
  • Delägare som tar ut lön har tidigare försäkrats som arbetstagare i företagets ArPL-försäkring.För dem gäller en övergångsperiod:FöPL-försäkringen ska tecknas senast fr.o.m. 1.1.2014.Samtidigt ska delägaren strykas från företagets ArPL-försäkring.
  • Om delägaren inte tar ut lön ska FöPL-försäkringen tecknas genast.
  • En delägare i ledande ställning som äger under 30 procent men som tillsammans med sina familjemedlemmar sammanlagt äger över 50 procent av företaget ska också teckna en FöPL-försäkring.