Digitaliseringen utmanar de långsiktiga placerarna – hyggligt placeringsresultat för Veritas trots turbulenta marknadsomständigheter

 

  • Placeringarna avkastade totalt 2,4 procent under perioden 1.1–30.9.2015 (5,6 procent under motsvarande period år 2014)
  • Bäst avkastade kapitalplaceringarna, 15,6 (8,6) procent
  • Aktierna avkastade 5,3 (8,0) procent, medan ränteplaceringarna sjönk 0,5 procent under nollstrecket (4,9)
  • Den årliga nominella avkastningen sedan år 1997 var 5,9 procent
  • Solvenskapitalet var 580,9 (609) miljoner euro, vilket utgör 27,2 (30,1) procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen är 2,2 (2,4)
  • ArPL-lönesumman steg till 1 612,3 (1 582,6) miljoner euro och FöPL-arbetsinkomsten till 256,9 (254,3) miljoner euro.

Det tredje kvartalet var utmanande på placeringsmarknaderna. Veritas Pensionsförsäkrings placeringsavkastning sjönk under tremånadersperioden och var under årets första nio månader 2,4 procent. ”Bäst avkastade kapitalplaceringarna, 15,6 procent”, berättar placeringsdirektör Niina Bergring. ”Också aktierna har utvecklats väl, avkastningen var 5,3 procent, medan ränteplaceringarna dök 0,5 procent under nollstrecket. Fastigheterna gav en stabil avkastning om 5,6 procent.”

Aktiemarknadens svängning började redan på våren och tilltog som en följd av placerarnas reaktioner till de försvagade utsikterna i Kina. Särskilt stor inverkan hade den överraskande devalveringen av den kinesiska valutan på tillväxtmarknaderna, där aktierna sjönk starkt i augusti–september.

Bergring anser dock att avkastningen var förväntad. ”Vi förutsåg den svaga utvecklingen i Kina och sänkte vår aktievikt under det första halvåret. Vi fick en klart positiv avkastning på våra aktieplaceringar, 5,3 procent.”

Så länge som alla betydande centralbanker fortfarande stöder likviditet och tillväxt regionalt, finns det inget skäl för en betydlig sänkning i risknivån. ”Att helt dra sig ur tillgångsslag som i det långa loppet fortfarande har något slags avkastningspotential skulle innebära en stor risk. Våra placeringar har glädjande nog avkastat mer än marknadsindex, vilket hjälper i det här skedet.”

Digitaliseringen ändrar marknadsstrukturen – lågsiktiga placerade står inför nya utmaningar

Bergring förutspår att starka marknadsrörelser har kommit för att stanna. ”Vi har under det senaste året fått uppleva flera väldigt starka svängningar på marknaden vilka drabbat många tillgångsslag samtidigt. Gemensamt för dem är att de alla stämplats som historiskt stora och snabba.”

”Svängningarna beror på att marknadens mikrostruktur ändrats fundamentalt i och med den tilltagande digitaliseringen. Allt fler aktörer har börjat använda samma slags algoritmer för riskhantering och placeringsstrategier, vilket förstärker behovet av att göra snabba ändringar i riskexponeringen samtidigt. Det leder till en snöbollseffekt.”

Allt starkare och snabbare marknadsrörelser har lett till nya utmaningar för långsiktiga placerare. ”Vi måste koncentrera oss ännu starkare på uppföljning av realekonomin och noggrannare analys av våra placeringsobjekt. Vi ska fokusera på framtidsanalys och ansvarsfull långsiktighet i vår placeringsverksamhet.”

Avkastningen för åren 2015 och 2016 långt beroende av utvecklingen i Kina

De närmaste årens avkastning beror fortfarande stort på hur Kina lyckas balansera sin ekonomi. Särskilt intressant är hur åtgärderna inverkar på de alltjämt sjunkande globala tillväxtprognoserna.

”Jag utesluter inte att Kina fortsätter att uppmuntra deflationen i den globala ekonomin. Det kan ha stora inverkningar på både tillväxt- och inflationsförväntningarna, vilka direkt påverkar avkastningsförväntningarna. Försiktighet gäller fortfarande vad beträffar Kina. Å andra sidan har Europa sakta men säkert allt bättre förutsättningar för måttlig tillväxt.”

Resultatöversiktens 1–9/2015 uppgifter är inte reviderade.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor

Resultatöversikt 1–9/2015

 

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138