Finansinspektion ger Veritas rena papper i utredningen över pensionsbolagens arbetshälsoverksamhet

Enligt Finansinspektionens utredning följer Veritas arbetshälsoverksamhet lagar och anvisningar samt god försäkringssed. 

Arbetshälsoverksamheten på Veritas följer den övervakande myndighetens föreskrifter, berättar bolagsjurist Kaisa Forsström, ansvarig för arbetshälsoverksamheten på Veritas. Verksamheten finansieras endast från de medel som i premien avsetts för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, och de åtgärder som genomförts har riktats såväl till nya som gamla kunder.

”Hos oss syftar arbetshälsoverksamheten till att minska risken för arbetsoförmåga i kundföretagen. Det innebär att vi måste noggrant överväga vilka mål vi understöder finansiellt.”

Tilläggsanvisningar välkomnas

Finansinspektionen har utrett finansieringen av arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet under våren 2015. Den bakomliggande orsaken för utredningen är behovet att utveckla regleringen inom branschen och öka transparensen runt verksamheten.

Forsström anser att utredningen utgör en god grund för fortsatt utveckling.

”Vi fick utomordentligt bra feedback på vilka våra utvecklingsområden är och förstås bekräftelse för de punkter som redan fungerar hos oss”, berättar Forsström.

”I fortsättningen måste vi vidareutveckla uppföljningen av effekten av arbetshälsoåtgärder i våra kundföretag samt bygga upp effektiva mätare. Vi kommer också att koncentrera oss på att kartlägga risken för arbetsoförmåga inom branscher där risken för arbetsoförmåga är särskilt hög. Då kan vi rikta våra tjänster för välbefinnande i arbetet till de företag som mest behöver det.”

”På det här sättet hålls också kostnaderna för arbetsoförmåga bäst i styr, vilket ju är syftet med hela arbetshälsoverksamheten.”

Alla Veritas ArPL-kunder har tillgång till välbefinnande i arbetet

Veritas erbjuder alla sina arbetsgivarkunder tjänster som syftar till att minska risken för arbetsoförmåga, oavsett hur stort kundföretaget är eller hur länge det varit Veritas kund.

”I vårt arbetshälsopaket ingår både utbildning för personalen i kundföretagen och verktyg. Målet är att kundföretagen ska själv kunna genomföra och utveckla arbetshälsa i sin organisation, som en integrerad del av företagets vardag”, förklarar Forsström.

”Arbetspensionsförsäkrarens roll är huvudsakligen att fungera som kartläsare i ekipaget och uppmuntra kunderna till att utvärdera risken för arbetsoförmåga. Vi kan visa vägen och ge råd åt företaget, men vår uppgift är inte att genomföra det praktiska”, säger Forsström.

”Det bästa resultatet uppnås när företaget själv vaknar och tar itu med problemen. Till det behövs både engagemang och aktivitet. Belöningen är ofta eftersträvansvärd – både verksamheten och arbetsgemenskapen utvecklas.”