Fem fakta om arbetspensionsplacering

Varför placeras pensionsmedlen?

Omkring en åttondedel av de arbetspensionsavgifter som samlas in placeras för att pensionsavgifterna ska kunna hållas på nuvarande nivå på lång sikt.

Placeringsintäkterna används för att finansiera pensionerna. De jämnar ut fluktuationerna i ekonomin och skapar jämlikhet mellan olika generationer.

På vilka grunder väljs placeringsobjekten?

Arbetspensionsplaceringen regleras i lag. Verksamheten måste vara lönsam och säker, vilket ger ramarna för risktagningen. Veritas använder sig av flera olika processer för val av placeringsobjekt.

Enkelt uttryckt måste portföljen vara tillräckligt allokerad, motsvara den önskade riskprofilen samt givetvis möjliggöra en tillräckligt stor avkastning.

Hur stor avkastning förutsätts pensionsplaceringarna ge?

I Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler förväntas pensionsplaceringarna ge en genomsnittlig realavkastning på 3,5 procent per år. 

Placeringsintäkterna kan variera från år till år beroende på hur marknaden utvecklas. Veritas årliga realavkastning har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,2 procent.

Varför placeras inte alla pengar i Finland?

Riskerna är för stora. En stor del av pensionerna finansieras med arbetspensionsavgifter som samlas in av finländarna. Om också alla placeringar skulle vara finländska skulle pensionssystemets hållbarhet vara helt beroende av hur ekonomin i Finland utvecklas.

Cirka en tredjedel av Veritas placeringar finns i finländska objekt. 

Kan ett pensionsbolag gå i konkurs?

Ja. Om pensionsbolagets placeringsverksamhet misslyckas så grundligt att bolagets soliditet sjunker under det lagstadgade kravet på minimikapital försätts bolaget i likvidation. Detta kan leda till konkurs.

För pensionstagarna innebär detta dock ingen risk. Om ett bolag går i konkurs får dess kunder sina pensionsförmåner från det lagstadgade arbetspensionssystemet med hjälp av de övriga pensionsanstalterna.

Frågorna besvarades av Veritas placeringsdirektör Niina Bergring.