Företagare, riskerar du att bli arbetsoförmögen?

Företagare får invalidpension på samma grunder som arbetstagare. Pension beviljas om de förutsättningar om nedsatt arbetsförmåga som fastställts i lagen uppfylls.

Man ansöker om invalidpension på en ansökningsblankett och med ett B-läkarutlåtande. På basis av dessa fattas det slutliga pensionsbeslutet av en pensionshandläggare som får experthjälp av en försäkringsläkare och vid behov av en jurist.

”Först och främst måste man skapa en riktig bild av sökandens situation och det sätt på vilket sjukdomen påverkar sökandens arbetsförmåga”, förklarar pensionshandläggare Mirka Salmi.

yrittajan-tyokyvyttomyyselake-veritas-infograafi-sve.png

Målet är alltid att personen ska kunna fortsätta arbeta. Pension kan beviljas för en begränsad tid om man kan anta att arbetsförmågan bibehålls eller återställs efter ett avbrott.

Om förutsättningarna för invalidpension inte uppfylls kan man få hjälp via yrkesinriktad rehabilitering. För företagare innebär detta till exempel arbetsprövning, fortbildning eller uppdatering av gamla arbetsmetoder.

”När hälsan kräver att arbetstakten minskas och man som privatföretagare inte har möjlighet att göra avkall på sina arbetsuppgifter måste hela arbetssituationen omvärderas”, säger Salmi. 

Läs mer om invalidpension.