Verkställande direktör Jan-Erik Stenman: År 2016 var ett gott år för Veritas

jan-erik_stenman_2016-katsaus-1200.jpg

År 2016 var på många sätt ett händelserikt år. Internationellt fick vi uppleva flera politiska kursändringar som också återspeglades på hemmaplan i Finland. På Veritas har vi fortsatt med att fokusera på vår strategi: vi ska ha nyckeltalen i skick, växa lönsamt, hålla personaltillfredställelsen hög och framför allt, erbjuda branschens bästa service åt våra kunder.

Förra årets största enskilda satsning för oss och hela branschen var förberedelserna inför pensionsreformen. Reformen ändrade inte endast reglerna för hur pensionen tillväxer och när vi kan ta ut den, utan hade också betydliga inverkningar på de datasystem som vi har i bruk.

Det viktigaste har dock varit att säkerställa att våra kunder verkligen förstår reformens inverkan på deras skydd. Därför ordnade vi ett flertal populära – och ofta fullbokade – infoträffar runtom i landet. Mest har kunderna varit intresserade av hur reformen inverkar på deras egna pensionsplaner, vilka pensionsförmåner de har och vad pensionsåldern blir.

Jag upplever att reformen var på sin plats och genomförandet var lyckat. Arbetspensionssystemet ska motsvara de krav som finns på arbetsmarknaden. Det tycker jag att också återspeglas i den färska reformen.

Vid sidan om förberedelserna för reformen har vi fortsatt att utveckla vår kundservice. Vi har tre år i rad haft de nöjdaste kunderna på branschen, och vi ska också i fortsättningen på bästa möjliga sätt tillfredsställa våra kunders behov. Vi har fastställt ett tufft mål för oss om att vi ska vara det bästa pensionsbolaget för små och medelstora kunder samt företagare – ett mål som kräver kontinuerliga satsningar på både kompetensutveckling och arbetsmetoder.

År 2016 tog vi i bruk vårt nya ersättningssystem. Det nya systemet innebär en automatisering av delar av pensionsbehandlingen och skapar möjligheter till ytterligare bättre kundservice då resurser frigörs för personlig kundbetjäning. Under de kommande åren satsar vi allt mer på verksamhetens digitalisering; eftersom kunden hos oss alltid är i centrum, går denna process hand i hand med utvecklingen av vår personliga service.

Vår servicemodell fick bekräftelse också i och med förnyelsen av reglerna för välbefinnande i arbetet-tjänsterna. Vi har redan tidigare arbetat och kommer också i fortsättningen att arbeta tillsammans med kunden för att främja ork i arbetet och förebygga arbetsoförmåga. Vi ser att vår uppgift är att vägleda våra arbetsgivarkunder till att kunna självständigt måna om arbetshälsan i kundföretaget.

Vår strategi att fokusera på kunden och valet att växa tillsammans med våra partner gav ett gott resultat. Vi hade rekordhög försäljning och antalet ArPL-försäkrade företag och arbetstagare växte kraftigt. Trots att antalet FöPL-försäkringar sjönk något, steg den totala premieinkomsten med 4,0 procent.

Också placeringsverksamheten inbringade en bra avkastning om 6,6 procent. På sikt är vår årliga nominella avkastning utmärkt, 6,1 procent. Den inflationskorrigerade realavkastningen är 4,4 procent, vilket överskrider med marginal Pensionsskyddscentralens avkastningsantagande om 3,0 procent.

Placeringsverksamhetens resultat var särskilt fint med tanke på den osäkerhet som placeringsmarknaden karakteriserades av. Ovissheten om Europeiska Unionens framtid och om den politiska linjen efter maktskiftet i USA återspeglades såväl i aktiekurserna, valutakurserna som räntemarknaderna globalt. Räntorna var på en historiskt låg nivå, och även de långfristiga räntorna var negativa för första gången i historien. Världsekonomins tillväxt var anspråkslös.

Under dessa förhållanden klarade vi oss bra i alla placeringslagen. Totalavkastningen var branschens bästa och placeringsportföljen uppgick till det största någonsin, tre miljarder. Som följd av de goda nyckeltalen förstärktes vår solvens. Solvenskapitalet steg med 10 procent och var vid årsskiftet 29,5 procent av ansvarsskulden, vilket är 2,6 gånger minimikravet.

Vår mycket starka solvens ger ett bra utgångsläge med tanke på kommande år. Vår uppgift är att placera pensionsmedlen både på ett lönsamt och betryggande sätt, och en stark solvens ger frihet i beslutsfattandet och riskspridningen.

Också våra kunder gynnas av vårt goda resultat. I jämförelse med året innan kan vi nu överföra 15,4 procent mer till våra kundåterbäringar.

Vi har en stark företagskultur på Veritas. Därför har vi framgångsrikt kunnat genomföra alla de förändringar som skett inom branschen, hos våra kunder, på marknaden och i samhället. Därtill krävs det en motiverad och kunnig personal. Som arbetsgivare ska vi möjliggöra personlig kompetensutveckling och trygga välbefinnandet i arbetet. Det finns en stark korrelation mellan personaltillfredsställelse och hög kundtillfredställelse.

Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för en god insats för våra kunder, vårt bolags och partners bästa. Jag vill också framföra ett stort tack till våra förtroendevalda. År 2016 var ett gott år för Veritas.

 

Åbo, april 2017

Jan-Erik Stenman

 

Bekanta dig med vår årsberättelse 2016.