Arbetspensionsavgifterna år 2018

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2018. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Utgångspunkten för arbetspensionsavgiften år 2018 är arbetsmarknadens centralorganisationers tidigare överenskommelser om arbetspensionsavgifterna åren 2016–2019 och konkurrenskraftsavtalet.

Arbetspensionsavgiften hålls som helhet på samma nivå som i år, men enligt konkurrenskraftsavtalet överförs en del av arbetsgivaravgiften till arbetstagaravgiften, vilket ökar arbetstagarens avgift med 0,20 procentenheter år 2018.

År 2018 är arbetstagarens ArPL-avgift 6,35 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 7,85 procent i åldern 53–62 år. Enligt det som avtalades i samband med pensionsreformen är avgiften för arbetstagare i åldern 53–62 år 1,5 procentenheter högre än för övriga arbetstagare.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,75 procent av lönerna.

Företagarnas FöPL-avgift är på samma nivå som i år, dvs. 24,10 % före 53 och efter 62 års ålder och 25,60 % i åldern 53–62 år.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.