Indexjusteringarna av arbetspensionsskyddet höjer pensionerna 0,55 procent år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande pensionsskyddet för år 2018. Jämfört med år 2017 stiger arbetspensionsindexet med 0,55 procent, och lönekoefficienten stiger 0,14 procent.

Arbetspensionsindexet stiger 0,55 procent

Arbetspensionsindexet är 2548 år 2018. Det innebär att alla löpande pensioner stiger med 0,55 procent i januari 2018.

Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindexet är beroende av pris- och löneutvecklingen. Andelen ändring i lönenivån är 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Enligt arbetspensionsindex justeras löpande förvärvs- och familjepensioner enligt pensionssystemen för den privata och den offentliga sektorn och dessutom pensionerna enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, avträdelsepensioner och avträdelsestöd, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen.

Vi meddelar våra kunder det indexhöjda pensionsbeloppet med ett personligt brev vid årsskiftet.

Lönekoefficienten stiger med 0,14 procent

Som lönekoefficient för år 2018 fastställdes 1,391. Jämfört med år 2017 stiger lönekoefficienten med 0,14 procent. Lönekoefficienten används vid beräkningen av den kommande pensionen då man höjer de pensionsgrundande inkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.