Finansinspektionen har rett ut placeringsverksamhetens kostnader på arbetspensionsbranschen

De indirekta kostnaderna för Veritas placeringsverksamhet, dvs. förvaltnings- och avkastningsarvoden som betalats till externa förvaltare, var klart lägre än medeltalet i branschen. De externa förvaltarnas arvoden uppgick till 1,13 procent av de externt förvaltade tillgångarna i jämförelse med branschens 1,52 procent.

Däremot är de direkta kostnaderna för placeringsverksamheten något högre en medeltalet på branschen. Branschens medeltal är 0,10 procent i förhållande till det placerade kapitalet, när motsvarande siffra för Veritas var 0,25 procent.

Placeringar är väldigt starkt skalbar verksamhet som kännetecknas av relativt stora fasta kostnader. Ju större förvaltad egendom, desto större nytta i kostnadsstrukturen.

Till placeringsverksamhetens kostnader i pensionsbranschen räknas direkta kostnader såsom kostnader för beslutsfattande, administration och riskhanteringen (exempelvis löne- och systemkostnader) samt förvaltnings- eller avkastningsbundna arvoden som betalas till externa förvaltare.

Totalt var kostnaderna för Veritas placeringverksamhet 0,95 procent av det placerade kapitalet, när motsvarande siffra för branschen var 0,83 procent.

Avsaknaden av de ovannämnda skalfördelarna förklarar en stor del av skillnaden. Också det att Veritas har en större allokering hos externa placeringsförvaltare höjer på kostnaderna.

Andelen externt förvaltade placeringar var för Veritas 61 procent, när branschens medeltal var 50 procent. Vår planerade fusion med Pensions-Alandia höjer det förvaltade kapitalet med ca 10 procent och medför vissa synergieffekter i kostnadsstrukturen.

Bättre årlig avkastning i genomsnitt

Arbetspensionsbolagen har ett samhälleligt mandat att placera pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt. I de hållbarhetsuträkningar som PSC gör används ett årligt avkastningsantagande om 3,5 procent. Alla kostnader som placeringsverksamheten förorsakar avdras från marknadsavkastningen innan resultatet rapporteras offentligt. De nettoavkastningar som jämförs med avkastningsantagandet är således äkta.

Veritas långsiktiga årliga avkastning har från år 1997 varit 4,4 procent reellt och 6,0 procent nominell, vilket överstiger avkastningsantagandet i hållbarhetsuträkningarna. Pensionsbolagens nominella årsavkastning för samma period är 5,8 prosent (TELA). Veritas långsiktiga avkastning har således varit högre än i pensionsbolagen i snitt.

De pensionsförsäkrare som deltog i Fivas utredning förvaltar totalt ca 188 miljarder euro, vilket är ca 7 miljarder euro per aktör. Pensionsbranschen är väldigt tudelad, dels finns det några väldigt stora aktörer, dels flera mycket mindre aktörer såsom pensionsfoner och -kassor. Av de totala pensionsmedlen förvaltar fem arbetspensionsbolag 117 miljarder euro, vilket i medeltal är ca 20 miljarder euro. Veritas placeringsportfölj var i slutet av 2017 ca 3 miljarder euro.

Finansinspektionen utredde kostnaderna för pensionsaktörernas placeringsverksamhet för år 2017. Målet med utredningen var att klargöra de allmänna administrationskostnaderna såsom personalkostnader och förvaltningarvoden.

28 pensionsaktörer deltog i Finansinspektionens utredning.

 

Tillägsuppgifter

Ekonomidirektör Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138
Placeringsdirektör Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514

Läs mer på Arbetspensionsförsäkrarna TELAs webbplats