Kallelse till extraordinarie bolagsstämma 3.9.2018

Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare

Kallelse till extraordinarie bolagsstämma

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till extraordinarie bolagsstämma den 3 september 2018 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Olofsvägen 2.

På extraordinarie bolagsstämman behandlas beslut gällande fusionen mellan Pensionsaktiebolaget Veritas och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Fusionshandlingarna är under minst en månads tid före bolagsstämman tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. Handlingarna finns även elektroniskt tillgängliga på Veritas hemsida och kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär om att få ta del av materialet.

På samma extraordinarie bolagsstämma behandlas även som ett separat ärende också vissa ändringar av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna gäller de följande paragraferna med huvudsakligen följande ändringar:

4 § Aktiekapital och antalet aktier (bestämmelse om minimum- och maximumantal aktier tas bort);
5 § Värdeandelssystemet (ordalydelsen förkortas med hänvisning till det relevanta lagrummet);
9 § Styrelse (åldersbegränsningen för styrelsemedlemmar tas bort och med anledning av lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsbolag ändras styrelsens sammansättning från och med år 2020);
12 § Förvaltningsråd (åldersbegräsningen för medlemmar i förvaltningsrådet tas bort och med anledning av lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsbolag ändras sammansättningen för förvaltningsrådet från och med verksamhetsperioden som inleds med valet år 2019);
15 § Revisorer (bolaget ska ha endast en revisorssuppleant); och
16 § Bolagstämma (bolagstämman sammankallas genom annons på bolagets nätsida och styrelsen kan därtill publicera information om bolagstämman i en eller flera dagstidningar samtidigt som kravet på att publicera möteskallelsen i den officiella tidningen tas bort).

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 22.8.2018 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, ombeds att anmäla sitt deltagande skriftligen (brev eller e-post) senast 25.08.2018 till Pia Kallio, Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 Åbo, eller per e-post: pia.kallio[a]veritas.fi. Förfrågningar per telefon 010 5501 985. Eventuella fullmakter skall inlämnas i samband med förhandsanmälan. Kaffeservering från kl. 12.30.

Åbo 20.7.2018

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS
Styrelsen