Fastställande av dagpenningar som beviljas av FPA ändras 1.1.2020

Från och med början av år 2020 bestäms dagpenningar som beviljas av FPA (såsom sjukdag-, moderskaps- och föräldrapenning) enligt årsinkomsten. Årsinkomsten räknas enligt de tolv kalendermånader som föregått kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.  

Ändringen gäller både löntagare och företagare. Syftet med ändringen är att förtydliga och förenkla grunderna för fastställande av dagpenningsförmån.  

FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå 

För en FöPL-försäkrad företagare har dagpenningen hittills räknats ut på basis av den FöPL-arbetsinkomst som konstaterats i den senast fastställda beskattningen. Dagpenningen har också kunnat basera sig på FöPL-arbetsinkomsten för de sex senaste månaderna före dagpenningsperioden, om arbetsinkomsten omvandlat till årsinkomst varit 20 % större än den i beskattningen konstaterade arbetsinkomsten.   

I och med att dagpenningens uträkning förändras är det ännu viktigare att hålla FöPL-arbetsinkomsten på en nivå som motsvarar arbetsinsatsen. En ändring av arbetsinkomsten kan nämligen inte göras bakåt i tiden. En höjning kan göras tidigast från den dagen ansökan om ändring av arbetsinkomsten kommit.  

- Den fastställda FöPL-arbetsinkomstens betydelse förstärks för de dagpenningar som betalas av FPA.  Det kan vara svårt att förutse när skyddet behövs. Men om FöPL-arbetsinkomsten är på rätt och tillräcklig nivå, finns ett tillräckligt skydd om det blir fråga om längre arbetsoförmåga eller till exempel moderskapspenning, säger Virpi Suhonen, försäkringsrådgivare vid Veritas.  

I årsinkomsten beaktas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet.  

Om FöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden (12 månaders perioden) beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst. 

Närmare info om ändringen fås från Folkpensionsanstalten.