Tigande hjälper inte den alkoholberoende – ta tag i saken, om du är bekymrad över arbetskamratens drickande

Enligt uppskattning finns det rentav en halv miljon riskbrukare i Finland. Alkoholproblem har omfattande direkta och indirekta konsekvenser såväl för samhället som för den som kämpar med alkoholberoendet och för dennes familj. Alkoholproblem märks ofta på arbetsplatsen i ett mycket tidigt skede. Det är inte nödvändigtvis lätt att ingripa i arbetskamratens drickande, men det lönar sig.

"Ju tidigare man identifierar alkoholproblemet och söker hjälp, desto lättare är det att bli fri från beroendet", berättar ansvarig företagsläkare Paula Arvilommi från läkarstationen Eloni.

Hurdana varningssignaler borde arbetskamraterna då fästa uppmärksamhet vid? "Om någon kommer berusad på jobb är det redan ett tecken på ett mycket gravt problem. De första antydningarna om alkoholmissbruk är ofta mer obemärkta."

Den som kämpar med alkoholproblem kan t.ex. ha upprepad frånvaro i samband med veckosluten, bli retlig och börja isolera sig från de andra. "Storkonsumtion av alkohol inverkar mycket snabbt på minnet och det kan leda till slarvfel. Det kan också ta längre tid att utföra arbetsuppgifterna. Ibland är kunderna de första som lägger märke till att personens beteende har förändrats eller att arbetsresultatet har försämrats."

Det hjälper inte att se mellan fingrarna

Alkoholproblem förknippas i vår kultur med en hel del skam. "Alkoholproblemen blir tyvärr ofta gemensamma hemligheter på arbetsplatserna. Alla vet att kollegan dricker för mycket, men ingen vågar säga det högt", säger Arvilommi.

"Det här är känsliga frågor och arbetskamraterna kanske inte vågar eller skäms för att ta upp alkoholproblemet. Man resonerar att tänk om jag ändå har fel och det inte är fråga om alkohol", berättar Arvilommi.

"Man kan också vara rädd för att en bra arbetskamrat ska få sparken. Man borde ändå ta tag i alkoholproblemet i ett så tidigt skede som möjligt, när drickandet ännu inte gått ut över arbetet och det är lättare att tillfriskna. Om man väntar för länge brukar problemen bara förvärras, och slutligen kan rädslan för att mista jobbet vara helt realistisk."

Öppenhet är också här bästa försvar. "Man kan öppna diskussionen med arbetskamraten i enrum. Man kan till exempel fråga om allting är som det ska. Äkta omtanke om arbetskamraten är inte att komma med beskyllningar."

I samband med företagshälsovårdens hälsokontroller strävar man efter att upptäcka eventuella alkoholproblem redan i ett tidigt skede. Också chefen borde vara lyhörd för medarbetarnas bekymmer och försöka ta reda på vad det förändrade beteendet beror på.

Antidrogprogram till hjälp

Det borde vara allas gemensamma sak på arbetsplatsen att reagera på missbruksproblem. "Det är glädjande att se att så många arbetsplatser har ett program för tidigt uppmärksammande. Det är en handlingsmodell som arbetsgivaren och de anställda tillsammans kommit överens om för att kunna lägga märke till och lösa problem som hotar arbetsförmågan innan de växer sig större", förklarar Arvilommi.

Alla arbetsplatser borde också ha ett antidrogprogram. Det är en samling skriftliga anvisningar som är till hjälp för att förebygga och hantera missbruksproblem på arbetsplatsen. Antidrogprogrammet innehåller anvisningar för hur man ingriper i alkoholproblem och ordnar med hänvisning till vård. "Antidrogprogrammet borde utarbetas innan det finns skäl att misstänka att det förekommer alkoholproblem. Om man väntar med att skriva ett antidrogprogram tills någon verkligen har problem, kan den berörda känna sig utpekad", påpekar Arvilommi.

En sjukdom som det går att tillfriskna från

Alkoholismen ser inte till yrke, utbildning eller inkomster. Vem som helst som har anlag för beroende kan under lämpliga förhållanden alkoholiseras.

"På arbetsplatserna kunde man också fundera på vilka evenemang som alkoholen hör samman med. Exempelvis kan firmafester vara ångestfyllda situationer för personer som har svårt att kontrollera sitt drickande. Det sociala trycket att dricka alkohol kan vara stort och så blir det lätt för mycket", säger Arvilommi.

Alkoholberoende är en allvarlig sjukdom, men det går att bli frisk från det. "Som för så många andra sjukdomar gäller också vid alkoholproblem att prognosen är bättre ju tidigare man uppsöker vård", konstaterar Arvilommi. Enligt Arvilommi har många som blivit av med sitt alkoholberoende efteråt tackat arbetskamraterna för att de ingripit. Utan att "åka fast" kunde historien ha slutat på ett annat sätt.

"Det här är ett gemensamt projekt för hela samhället. Vi kan sakta men säkert bli kvitt skammen kring alkoholproblemen, men det kräver en kulturförändring. En öppen dialog på arbetsplatserna är det första steget."