Folk i alla åldrar behövs på jobbet

Var och en av oss har flera åldrar. Den kronologiska åldern visar när man är född, den biologiska åldern motsvarar den fysiska funktionsförmågan och den sociala åldern berättar om normer och förväntningar. Men det är den psykologiska åldern som avslöjar hur gamla vi själva känner oss.

När alla dessa olika åldrar möts i kafferummen och vid mötesborden på arbetsplatserna måste chefen vara uppmärksam. Man kan undvika ålderskriser genom att ta hänsyn till olika livsskeden i arbetsplatsens vardag och behandla de anställda lika. 

”Anställda i olika åldrar är en styrka för arbetsplatsen”, säger Jarna Savolainen, sakkunnig vid Arbetarskyddscentralen.

Livscykelmodellen för arbetslivet förbättrar arbetsförmågan

Ibland matchar arbetets krav ändå inte med den anställdas resurser. Risken är att arbetsförmågan försämras.

”Då måste man fundera på hur man ska stödja arbetsförmågan. Långa yrkesbanor får inte tas för givna. Det behövs meningsfulla arbetsuppgifter och individuellt ledarskap”, poängterar Savolainen.

Arbetarskyddscentralen har utvecklat ett livscykelverktyg för arbetslivet i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer. Det är en avgiftsfri tjänst som hjälper arbetsplatser att kartlägga nuläget när det gäller åldersrelaterat ledarskap, identifiera utvecklingsobjekt och ta fram lösningar.

Alla får komma med idéer

Livscykelverktyget engagerar hela teamet i utvecklingsarbetet.  Inledningsvis får alla klicka in sina svar på ett utvärderingsformulär på nätet.

”Utvärderingen ger en helhetsbild av nuläget på arbetsplatsen. Resultaten visar vad man bör fokusera på och hur man kan komma igång med utvecklingen”, konstaterar Savolainen.

Utifrån de rekommendationer som verktyget ger gör teamet upp en genomförandeplan där man antecknar ansvarspersonerna och tidsplanerna för projekten.

”Modellen ska förstås tillämpas enligt den egna branschen. Till exempel en specialist som jobbar på kontor och en metallarbetare vid en produktionslinje är utsatta för helt olika slags hot mot arbetsförmågan.” 

En konkret metod för att utveckla det åldersmedvetna ledarskapet är att integrera karriärsamtal i utvecklingssamtalen. 

”Genom samtalet kan chefen och den anställda förutse kommande behov. De lär sig att prata om arbetsförmågan i alla skeden av yrkeslivet och att acceptera de resurser och belastningar som hör till olika åldersfaser.”

Vill du höra mera? Delta i vårt seminarium om åldersrelaterat ledarskap. 

Delområden i livscykelmodellen för arbetslivet:

  1. Åldersrelaterad ledarskap
  2. Planering av arbetet och hur tiden i arbetslivet kan förlängas
  3. Arbetskontroll: upprätthållande av kompetens och yrkeskunskap
  4. Anpassning av arbetstiden
  5. Anpassning av arbetet
  6. Hälsoundersökningar
  7. Främjande av sunda levnadsvanor och livsbalans

Läs mer (på finska) om livscykelverktyget på adressen www.sykettatyohon.fi