Människorna skapar företagets resultat

Ossi Aura, som har undersökt personalproduktivitet och företagsresultat, är övertygad om att ett företag med bra resultat måste ha tydliga målsättningar och ett gott ledarskap.

Ossi Aura som forskar i och utvecklar personalproduktivitet har märkt att en god personalproduktivitet och personalens arbetsförmåga korrelerar fullständigt med varandra. Med andra ord, när de anställda är motiverade, kunniga och arbetsförmögna gör firman goda resultat.

Aura talade om detta på det Arbetslivsforum som Veritas ordnade den 11 oktober i Finlandia-huset. Efter tillställningen berättade Aura att han tillsammans med professor Guy Ahonen och Eteras arbetshälsochef Tomi Hussi har bevisat detta bland anställda inom byggbranschen.

"Motsvarande utredningar har också gjorts med företag inom andra branscher och samma slutsats kvarstår."

På Arbetslivsforumet påminde Ossi Aura att det är människorna som skapar resultatet och de viktigaste innovationerna i företagen. Inom företagen glöms denna sanning antingen bort eller så tar man den inte på tillräckligt stort allvar.

"Problemet är att ekonomins nyckeltal uppföljs månatligen medan personalens motivation kollas en gång om året. De synkar inte", berättade Aura i intervjun.

Aura anser att företagen måste kombinera mätarna för ekonomi, kundtillfredsställelse och personaltillfredsställelse. Endast så kan ett företag noggrannare analysera orsaker och verkan.

Aura har märkt att personalen i värsta fall ändå bara ses som en resurs.

"När man bara följer med siffrorna för affärsverksamheten och de ser dåliga ut börjar man spara och sanera då man istället borde skapa en bättre stämning på arbetsplatsen."

Målen måste vara tydliga

Aura berättar att före man mäter något måste företagens ledare slå fast målsättningarna. Detta måste förutom på företagsnivå också göras inom varje enhet i företaget. Man måste fundera över och fastställa vem man betjänar och på vilket sätt.

"Det första man ska begrunda är vad kunderna vill och med vilket gäng det kundarbetet utförs. Därifrån hittar man motivationselement och målsättningar. Alla firmor har en kund. För vissa enheter finns kunden inom det egna företaget."

Aura berättar att olika företags verksamhetskulturer skiljer sig mycket. Inom vissa företag ger man de anställda ett stort ansvar. De anställda får bestämma hur de arbetar och med vilken tidtabell.

På vissa arbetsplatser är verksamheten däremot mycket noggrant styrd uppifrån.

Aura berättar att oberoende av företagets kultur måste målsättningarna vara tydliga och de anställda och ledningen måste ha samma uppfattningar om målen.

Ett bra resultat är en följd av ett gott ledarskap

Aura anser att ett bra resultat har sin grund i ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap kan betyda hur de personer som har chefspositioner agerar eller hur varje enskild anställd leder sig själv.

Aura påminner att alla arbetsplatser eller avdelningar inte behöver påminna om den verksamhetskultur som råder inom kreativa spelbolag. Det är viktigt att identifiera de krav arbetet ställer och de anställdas egenskaper.

"Spelindustrins krav är något annorlunda än vårdarbetets eller byggbranschens. Man måste leda och utveckla de färdigheter hos de anställda som den specifika affärsverksamheten eller kundarbetet kräver. Generellt kan man säga att man måste stödja de anställdas utveckling och avlägsna hinder för utvecklingen."

Aura påminner att ett gott ledarskap syns i företagets resultat också på flera års sikt.

”I väl ledda organisationer är förnyelseförmågan bättre", berättade Aura på Arbetslivsforumet.

Nyckelord