Under ett års tid söker vi nya grepp för åldersledningen

Vid årsskiftet drog ett pilotprogram för åldersledning igång vid Veritas. Målet är att lyfta ledningen av anställda i olika åldrar till en helt ny nivå – och indirekt också att göra vardagen på arbetsplatsen lite trevligare. 

Programmet genomförs i samarbete mellan Veritas Pensionsförsäkring, läkarcentralen Diacor samt Arbetarskyddscentralen (TTK). Idén kom ursprungligen från Jarna Savolainen, utvecklingschef vid Arbetarskyddscentralen.

”Varje aktör betraktar åldersledningen ur sitt eget perspektiv, det kan sedan vara fråga om arbetsförmåga, hälsa, arbetarskydd eller arbetshälsa. Kombinationen gör åldersledningen heltäckande”, berättar Savolainen.

Veritas arbetshälsochef Minna Lundström var genast redo att gå med i pilotprojektet.

”Kunden behöver inte vara i kontakt med tre olika instanser, utan allt sköts behändigt på en och samma gång. Vi kan erbjuda deltagarna expertisens stora samlade erfarenhet.”

Mål: förlänga arbetskarriären

Bakom pilotprojektet ligger en nationell målsättning: finländarnas tid i arbetslivet måste förlängas. Långa arbetskarriärer innebär i sin tur att det vid en och samma tidpunkt arbetar människor i mycket olika ålder inom företaget.

”På arbetsplatserna har klart framkommit ett behov av instruktioner för åldersledningen. I synnerhet cheferna famlar i blindo utan lämpliga verktyg”, berättar Savolainen.

På arbetsplatserna har klart framkommit ett behov av instruktioner för åldersledningen. I synnerhet cheferna famlar i blindo utan lämpliga verktyg.

Chefen måste få den äldre generationen motiverad och få dem att fortsätta jobba även när pensionärsdagarna hägrar runt hörnet. Dessutom måste man hinna samla in all värdefull tyst kunskap som folk samlat på sig under årtiondenas lopp innan de går i pension. Å andra sidan att måste man också förnya arbetskulturen så att de unga anställda med sin nya inställning till arbetslivet, sina arbetsmetoder och sin kompetens smälter in och blir en naturlig del av företaget.

”Anställda i olika situationer uppskattar olika saker. Chefen borde leda var och en utifrån personens behov och undvika att ställa grupperna mot varandra.”

Detta är lättare sagt än gjort, så goda råd är välkomna.

Metoder: hjälpmedel till arbetsplatserna

Pilotprogrammet för åldersledning sporrar till att se arbetsplatsen ur olika perspektiv, så som anställda i olika åldrar ser den.

”Pilotprojektet stöder cheferna och förankrar en utvecklingsmodell som starkt baserar sig på personalens kompetens och erfarenheter på arbetsplatsen. Var och en uppmärksammas som en individ”, förklarar Savolainen.

Eftersom varje organisation har sina egna problemområden försöker man inte ens tillämpa samma lösningsmodell på alla. Man utgår alltid från arbetsplatsens specifika behov.

Det enda som är gemensamt är att man försöker lyfta varje arbetsgemenskap till en ny nivå av ledning.

Genomförande: mätningar och inspirationsdagar

Fem företag från olika branscher har valts ut för pilotförsöket. I ungefär ett års tid får dessa stöd för sin åldersledning.

Programmet består av närdagar då alla deltagande företag och representanter för expertnätverket deltar. Dessutom ordnas företagsspecifika kliniker och inspirationsdagar, vilka skräddarsys enligt företagens önskemål.

Temat för en inspirationsdag kan vara t.ex. delaktigt ledande eller överföring av tyst kunskap.

”Temat för en inspirationsdag kan vara t.ex. delaktigt ledande eller överföring av tyst kunskap”, tipsar Savolainen.

Företagen förutsätts också själva vidta åtgärder i vardagen ute på arbetsplatsen. Hela ledningen och personalen inkluderas i programmet och ambitionen är att stärka deras inbördes samarbete.

Resultat: nya anvisningar

Företagens åldersledningspraxis utvärderas och mäts både innan pilotprogrammet inleds och när det har avslutats. Om resultaten visar att personalen upplever att åldersledningen har förbättrats har pilotförsöket varit framgångsrikt.

”I så fall tar vi pilotprogrammet som grund och sammanställer anvisningar som hjälper företagen att klarlägga sin praxis och sina tillvägagångssätt i fråga om åldersledning. Anvisningarna anger också hur man kan dra nytta av olika experter i en systematisk åldersledning.”