Företagarens arbetslöshetsersättning är lika bra som löntagarens

Företagarens arbetslöshetsersättning motsvarar dock arbetstagarens endast om företagaren har gått med i en arbetslöshetskassa. Bara var femte företagare har sett till att skaffa sig inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. 

Pipsa Luodelahti berättar om företagarens arbetslöshetsskydd

Medlemskap i kassan är öppet för alla företagare som har en FöPL- eller LFöPL-försäkring och vars arbetsinkomst för försäkringen uppgår till minst 12 576 euro per år.

”Enligt statistiken fanns det förra året uppskattningsvis 205 000 FöPL-försäkrade företagare i Finland. Bara cirka 32 500 av dem var medlemmar i en arbetslöshetskassa”, berättar Pipsa Luodelahti, marknadsföringsansvarig för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT.

Största delen av företagarna är alltså beroende av FPA:s grundskydd. Vid arbetslöshet får de 32,40 euro om dagen i grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Detta innebär 697 euro i månaden.

En snabb räkneoperation med hjälp av AYT:s räknare avslöjar att en företagare genom att gå med i kassan med minsta möjliga arbetsinkomst kan garantera sig själv en månadsinkomst på 854 euro. Medlemsavgiften med minimiarbetsinkomst är 15 euro i månaden. Företagaren kan dra av avgiften i sin personliga inkomstbeskattning.

”Förtagaren bestämmer själv vilken arbetsinkomst man uppger till kassan. Den bör vara minst 12 576 euro och högst lika stor som företagarens FöPL-arbetsinkomst.”

Även företagaren borde bereda sig på avbrott genom arbetslöshetsersättning

Trots att det numera är vanligt med perioder av tillfällig arbetslöshet är det ännu ofta förknippat med en känsla av misslyckande. Luodelahti påminner dock om att arbetslöshet i allmänhet beror på externa faktorer och inte på personen själv.

”Exempelvis konjunktursvackor eller en förändrad konkurrenssituation är inget som företagaren själv kan påverka. Eller vad händer till exempel om ens make blir tvungen att flytta till en annan ort på grund av jobb? Ibland är det bästa alternativet att inte längre fortsätta med företagsverksamheten."

Genom att gå med i arbetslöshetskassan kan företagaren hantera risker i anslutning till oväntade situationer.

”Genom att gå med i arbetslöshetskassan kan företagaren hantera risker i anslutning till oväntade situationer. Orsaken till arbetslösheten påverkar på inget sätt huruvida man får dagpenningen.

Kontrollera att du hör till rätt kassa

Allt fler är samtidigt både löntagare och företagare. I fråga om arbetslöshetsersättning går det dock ännu bara att vara antingen det ena eller det andra. 

”Om huvudsysslan är lönearbete hör man till en löntagarkassa. Den som samtidigt är både arbetstagare och företagare kan välja vilken kassa man ansluter till sig om FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 576 euro. Om man helt har övergått till att vara företagare lönar det sig under inga omständigheter att stanna kvar i löntagarkassan eftersom företagaren inte längre har rätt till dagpenning från den", Luodelahti påpekar.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp bygger för arbetstagarens del på lönen, för företagarens del på vilken arbetsinkomst man valt att uppge. Om företagaren har definierat sin arbetsinkomst korrekt är hans eller hennes dagpenning lika stor som löntagarens.

Företagarens arbetslöshetsskydd baserar sig på precis samma lag om utkomstskydd för arbetslösa som löntagarens.

”Företagarens arbetslöshetsskydd baserar sig på precis samma lag om utkomstskydd för arbetslösa som löntagarens.”

Mer information om företagarens arbetslöshetsskydd hittar du bland annat på AYT-kassans webbsidor.   

Förutom arbetslöshetsskyddet påverkar FöPL-arbetsinkomsten även företagarens sjukdagpenning, föräldradagpenning och pensioner. Uppskatta dina egna dagpenningar med hjälp av vår FöPL-räknare.