Pensionen är en livslång resa – lika långsiktigt ska man se på pensionssystemets hållbarhet

Det finländska pensionssystemet är ett av de bästa i världen enligt den globala MMGPI-utredningen. Särskilt nu efter den senaste reformen står vårt system på en stabil grund.

För att trygga systemets hållbarhet gör Pensionsskyddscentralen regelbundet uträkningar och prognoser för systemet. Dessa utredningar, som uppdateras med 2–3 års mellanrum, betraktar ett livsslångt tidsspann om 60–70 år. Många saker inverkar på pensionssystemets hållbarhet, men de flesta är relativt lätta att förutse även om prognosen sträcker sig långt in i framtiden.  Den senaste prognosrapporten blickar så långt som till år 2085.

Ur pensionssystemets perspektiv är faktorer som den demografiska utvecklingen och speciellt utvecklingen av antalet sysselsatta, tillväxten och de fonderade pensionsmedlens avkastning särskilt viktiga. Pensionsskyddscentralen har gett ut en rapport om dessa år 2016. Ja anser att antagandena i rapporten är synnerligen måttliga och realistiska.

För den nuvarande 60–70-årsperioden är realavkastningsantagandet för de fonderade pensionsmedlen 3,5 procent. Sedan år 1997 då pensionsfonderna började placeras globalt och med bredare spridning, har Veritas realavkastning varit 4,5 procent, alltså en hel procentenhet mer än antagandet som använts i uträkningarna. Vi har gjort ett bra jobb alltså!

0e709b38a336e70f26c96c9babe963cfb2187bae.jpg

Vårt pensionssystem och placeringsavkastningen i synnerhet borde alltid sättas i rätt tidsperspektiv. Normala svängningar på marknaden kan, beroende av i vilket skede av konjunkturcykeln vi befinner oss, vara stora. Detta är alldeles normalt och också sannolikt. Själv tror jag att vi den nära framtiden kommer att se negativa avkastningar igen. Det är inget att skrämmas över. Vi har alla en stark solvens som har förstärkts av de senaste årens mycket positiva placeringsavkastningar.

Jag kan med visshet konstatera att vårt system kommer att klara också mera turbulenta perioder och fortsättningsvis vara solitt och starkt de kommande årtiondena.

Niina Bergring

 

 

Nyckelord