God avkastning för Veritas under det första halvåret tack vare ett gott andra kvartal

  • Veritas placeringar avkastade 0,9 procent under perioden januari-juni
  • Under det andra kvartalet var avkastningen 1,3 procent, medan placeringarna under årets första kvartal avkastade -0,4 procent
  • Den nominella långsiktiga avkastningen var 5,9 procent (realavkastning 4,2 procent)
  • Solvenskapitalet steg under det andra kvartalet till 26,8 procent av ansvarsskulden
  • Premieinkomsten var 255,2 miljoner euro

Veritas placeringar avkastade 0,9 procent under perioden januari-juni. ”Bäst avkastade ränteplaceringarna, 2,4 procent, då räntenivåerna sjönk starkt efter att centralbankerna inlett nya stimulansåtgärder och osäkerheten inom ekonomin förstärkts”, säger placeringsdirektör Niina Bergring.

Aktieplaceringarna visar däremot 1,2 procent minus. ”De noterade aktierna avkastade -2,2 procent, medan de onoterade aktierna avkastade 9,2 procent. Under rapporteringsperioden skedde både försäljningar och positiva ändringar i värderingarna”, säger Bergring.

Avmattningen av de globala tillväxtförväntningarna i början av året fick många placerare att söka trygga hamnar. Försiktigheten förstärktes då centralbankernas stimulansåtgärder fortsatte och rädslan för brexit ökade.

”Sommarn skingrade oron och risktagningsviljan steg betydligt under sensommaren”, konstaterar Bergring.

”Europeiska centralbankens köp av företagslån fick kreditmarginalerna att sjunka. I USA utvecklades ekonomin bättre än förväntat och dessutom dämpades förväntningarna på ränteförhöjningar. Detta satte fart på marknaderna särskilt i juli-augusti. Det tredje kvartalet har således börjat starkt.”

Veritas solvenskapital var i slutet av juni 597,2 miljoner euro, det vill säga 26,8 procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen var 2,3.

Premieinkomsten växer

Försäkringspremieinkomsten steg till 255,2 miljoner euro under rapporteringsperioden. ”Uppskattningsvis stiger vår premieinkomst i år med cirka fyra procent”, säger Veritas verkställande direktör Jan-Erik Stenman. ”Den försäkrade lönesumman stiger med 50 miljoner euro, vilket visar att våra försäljningsinsatser lyckats.”

Resultatöversiktens uppgifter 1–6/2016 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor

Delårsöversikt 1–6/2016
Placeringsverksamhetens nyckeltalstabeller 1–6/2016

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 1882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 550 1786, 050 593 0138