Starkt resultat för Veritas 2015

  • Placeringarna avkastade totalt 5,8 procent.
  • Bäst avkastade aktieplaceringarna, 12,3 procent. Inom aktieplaceringarna avkastade kapitalplaceringarna 20,9 procent.
  • Solvenskapitalet var 616,6 miljoner euro, vilket är 28,1 procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen är 2,2.
  • ArPL-lönesumman steg med 1,9 procent till 1 627,7 miljoner euro och FöPL-arbetsinkomsten med 0,6 procent till 256,5 miljoner euro.

Trots utmanande placeringsklimat lyckades placeringarna väl år 2015. Totalt avkastade de 5,8 (6,5) procent. Bäst av alla placeringsslag avkastade aktierna, 12,3 (9,1) procent. Fastighetsmarknaden piggnade till och fastighetsplaceringarnas avkastning steg till 10,3 (5,7) procent.

”Som förväntat gav aktierna en bättre avkastning än räntepappren”, berättar placeringsdirektör Niina Bergring.”

Kapitalplaceringarna avkastade 20,9 procent. ”Vi har med stor omsorg byggt upp vår Private Equity-portfölj, och nu har den nått ett enormt fint resultat.”

”I kapitalplaceringar såväl som fastighetsplaceringar ser man resultatet först 5–10 år efter att man inlett utvecklingsarbetet. Vi har också satsat på aktivt urval av placeringsförvaltare, vilket inverkat positivt på vår avkastning år 2015.”

Placeringsmarknaden präglas av osäkerhet

Då den globala konjunkturcykeln nu närmar sig en mogen fas präglas marknadsutsikterna av osäkerhet och allt stramare ekonomiska ramar.

”I slutet av året förstärktes volatiliteten av de likvida riskplaceringarna såsom aktier och företagslån. Diversifiering blev allt viktigare, och dess betydelse har accentuerats ytterligare under början på 2016.”

”Senaste tidens marknadsturbulens har dels förorsakats av en oro för utvecklingen i Kina, dels också av en ny tanke om att centralbankerna kanske inte längre klarar av att stimulera tillräcklig tillväxt globalt. Med tanke på detta eftersträvar vi år 2016 stadig avkastning med moderat riskprofil.”

Veritas placeringsportfölj uppgick i slutet av år 2015 till 2,8 miljarder euro. Den årliga nominella avkastningen har sedan år 1997 varit 6,0 procent. De senaste fem åren har avkastningen i snitt varit 5,1 procent.

Realavkastningen för motsvarande perioder har varit 4,3 respektive 3,6 procent, vilket överskrider Pensionsskyddscentralens antaganden om en realavkastning om 3,5 procent i de långsiktiga prognoserna för det finska pensionssystemet.

Antalet försäkrade företag ökade

Den försäkrade ArPL-lönesumman steg med 30 miljoner euro till 1 627,7 miljoner euro (1 597,3) och antalet ArPL-försäkringar ökade med 100 stycken till 7 041 (6 931).

FöPL-stocken hölls på samma nivå som år 2014 med 10 735 (10 739) försäkringar. Den försäkrade FöPL-arbetsinkomsten steg med 0,6 procent till 256,5 miljoner euro.

”Vår premieinkomst växer tredje året i rad, vilket jag ser som en utmärkt prestation i detta ekonomiska läge”, säger verkställande direktör Jan-Erik Stenman. ”Våra satsningar på personlig betjäning och ett fungerande partnernätverk har förstärkt vår position som den bästa arbetspensionspartnern för vår målgrupp, små och medelstora företag samt företagare.”

Pensionstagarnas antal steg med 3,1 procent till 29 560 (28 673) personer.

”Räknar man ihop de försäkrade arbetstagarna och företagarna samt pensionstagarna kan man säga att vi skötte det lagstadgade pensionsskyddet för dryga 90 000 personer förra året”, säger Stenman.

Solvensen stark

Solvenskapitalet steg till 616,8 (595,9) miljoner euro och utgjorde 28,1 (28,9) procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen var 2,2 (2,2).

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor
Resultatöversikt 2015

Uppgifterna i resultatöversikten 2015 är inte reviderade.

 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138