Veritas klarade sig väl genom det turbulenta första kvartalet

  • Veritas placeringar avkastade -0,4 procent under årets första tre månader
  • Ränteplaceringarna avkastade 0,9 procent
  • Aktieplaceringarna sjönk 2,4 procent under nollstrecket
  • Fastighetsplaceringarnas avkastning var 1,6 procent
  • Solvenskapitalet var 583,7 miljoner euro, vilket är 26,5 procent av ansvarsskulden

Under årets första tre månader avkastade Veritas placeringar totalt -0,4 procent. Placeringsdirektör Niina Bergring ser kvartalet som synnerligen turbulent och tudelat.

”Vi hade förberett oss för den svaga utvecklingen genom en moderat riskallokering. Vi klarade oss därför hyggligt trots fluktuationerna på marknaden. Solvensen hölls på en god nivå.”

Skuldsättningen i Kina och den allt jämt accelererande kapitalflykten förorsakade oro i början av rapporteringsperioden. Obalansen i landets ekonomi har ökat när staten stimulerat tillväxten genom ökad kreditgivning.

Stämningen på marknaden vände dock under kvartalet från mycket negativ till positiv.

”I bakgrunden finns centralbankernas kommunikation och stimulansåtgärder i USA, Japan och Europa. Tillväxten har varit sämre än förväntat och globala tillväxtprognoser har skurits ner under kvartalet. Resultatförväntningarna för företagen har i vissa fall sänkts betydligt. ”

”När realekonomin inte utvecklas positivt får centralbankerna en allt större roll i att garantera förtroendet på marknaden. I den här situationen har man bedömt att centralbankernas uppsättning av stimulansmedel är snäv, och man har till och med pratat om så kallad helikopterstimulans.”

Bergring tror att den nervösa marknadsstämningen fortsätter. ”Trots det bygger vår basallokering i år på positiva avkastningsförväntningar. Vårt pensionssystem står på en stabil grund tack vare goda avkastningar över tid. Därför kan vårt system garantera den försäkrade ett av de bästa pensionsskydden i världen.”

Fortsättningsvis stark solvens

Veritas solvenskapital var i slutet av det första kvartalet 26,5 procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen var 2,2.

 

Resultatöversiktens uppgifter 1–3/2015 är inte reviderade.

Bekanta dig med vår årsberättelse 2015 på vår webbplats veritas.fi/arsberattelse2015

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor

Resultatöversikt 1–3/2015

 

Tilläggsuppgifter

Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138