Starkt år 2016 för Veritas

  • ArPL-lönesumman steg med 4,0 procent till knappa 1,7 miljarder euro.
  • Premieinkomsten steg till 508,9 miljoner euro (489,5)
  • Placeringarna avkastade totalt 6,6 procent år 2016.
  • Den årliga nominella medelavkastningen sedan 1997 var 6,1 procent.
  • Solvenskapitalet var 681,6 miljoner euro, vilket är 29,5 procent av ansvarsskulden.

Veritas försäkringsstock utvecklades positivt år 2016. Den försäkrade ArPL-lönesumman steg med 4,0 procent, nästan 65 miljoner euro, till 1 692,5 miljoner euro (1 627,7).

”Det är dels ett tecken på att våra kunder mår bra. Ekonomin ser ljusare ut än på länge och våra kunder sysselsätter 3 000 fler arbetstagare än ett år tidigare”, analyserar verkställande direktör Jan-Erik Stenman. ”Vi har också lyckts i vår försäljning och har fått nya kunder.”

Antalet pensionstagare överskred 30 000 för första gången.

”Det totala antalet försäkrade närmar sig 100 000-strecket, om vi räknar med pensionstagarna, de FöPL-försäkrade företagarna och alla försäkrade arbetstagare”, berättar Stenman.

Starkt resultat i ett utmanande placeringsklimat

År 2016 var fortsättningsvis ett utmanande år på placeringsmarknaden.

”Trots stora händelser och marknadsrörelser lyckades vi med en aktiv och framåtblickande strategi uppnå ett starkt resultat”, analyserar placeringsdirektör Niina Bergring.

Alla tillgångsslag utvecklades positivt under år 2016. ”Totalt avkastade placeringarna 6,6 procent.”

Aktierna avkastade totalt 8,9 procent. ”Särskilt starkt utvecklades de onoterade aktierna, som gav en avkastning om 24,1 procent”, berättar Bergring. ”Också de inhemska noterade aktierna gav en stark avkastning, 16,3 procent.”

Fastighetsplaceringarna avkastade 10,8 procent. ”Det skedde en hel del affärer på den finländska fastighetsmarknaden och värderingarna steg betydligt.”

Trots de låga nivåerna på marknadsräntorna utvecklades ränteportföljen fint, med en avkastning om 5,0 procent.

Långsiktighet tryggar pensionerna

På sikt är Veritas medelavkastning mycket stark. Sedan år 1997 har placeringarna i snitt årligen avkastat 6,1 procent. Realavkastningen för samma tidsperiod är 4,4 procent, vilket överskrider med god marginal Pensionsskyddscentralens avkastningsantagande om 3,5 procent.

”Vi jobbar mycket långsiktigt med vår portfölj och fokuserar enligt vårt mandat på att skapa bra avkastning med en betryggande profil samtidigt som vi beaktar hållbarhetsfrågor i våra placeringsbeslut”, understryker Bergring.

Både realekonomin och marknaden präglas av osäkerhet. ”Riskerna för såväl positiva som för mycket negativa scenarier har gått upp. Vi bör iaktta detta i vår diversifiering och trygga solvensen i alla potentiella framtidsbilder.”

Det starka resultatet förstärker solvensen och gynnar kunderna

Det goda placeringsresultatet förstärkte Veritas solvens ytterligare. Solvenskapitalet steg till 681,6 (616,6) miljoner euro och utgjorde 29,5 (28,1) procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen var 2,6 (2,2).

Det goda resultatet gynnar också våra kunder. Som följd överförs 15 procent mer till kundåterbäringarna i år, 7,1 (6,1) miljoner euro.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Kommunikation

 

Bilagor
Resultatöversikt 2016

Uppgifterna i resultatöversikten 2016 är inte reviderade.

 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 1882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 550 1786, 050 593 0138