Starkt tredje kvartal för Veritas – aktierna avkastade 11,2 procent

  • Veritas placeringar avkastade totalt 5,7 procent under årets första tre kvartal
  • Bäst avkastade aktieplaceringarna, 11,2 procent
  • Ränteplaceringarna avkastade 2,6 procent
  • Den årliga realavkastningen har de senaste fem åren varit i medeltal 6,4 procent
  • Solvenskapitalet steg till 748,2 miljoner euro (681,6 miljoner euro per 31.12.2016) och solvensnivån till 131,0 procent.

Det tredje kvartalet präglas av en stark utveckling av aktiekurserna. Veritas aktieportfölj avkastade 11,2 procent. Alla tillgångsslag har visat mycket bra avkastning i år. ”Vi kan vara mycket nöjda med resultatet och därmed också vår solvensnivå”, säger placeringsdirektör, vice vd Niina Bergring.

”Tillväxtmomentumet har varit något starkare speciellt i Europa och på tillväxtmarknader än vad marknaden förväntade sig i början av året. Bolagen har uppnått resultatförväntningarna. Likviditetsstödet fortsätter och det finns mycket pengar på marknaden som söker sig till olika riskabla finansinstrument då avkastningsförväntningarna på räntemarknaden på längre sikt blivit mycket låga”, konstaterar Bergring.

Också ränteportföljen utvecklades väl, avkastningen var 2,6 procent. ”Alla riskabla räntebärande tillgångar har haft mycket positiv utveckling dels på grund av att ränteförhöjningsförväntningarna blev måttligare under början av året. Detta så kallade ”Goldilocks”-scenario är gynnsam även för räntebärande placeringar.”

Fastighetsportföljen avkastade stabilt 4,5 procent. ”Vi har under kvartalet justerat vår fastighetsportfölj genom att sälja en bostadsbolagsportfölj. Nya investeringsprojekt finns på gång. Fastighetsmarknaden i Finland är mycket livlig just nu”, analyserar Bergring.

De senaste fem årens realavkastning för Veritas placeringar har varit 6,4 procent. Sedan 1997 har Veritas genomsnittliga årliga realavkastning varit 4,5 procent.

Det goda placeringsresultatet förstärkte Veritas solvens till 131 procent. Solvenskapitalet steg till 748,2 miljoner euro (681,6 miljoner euro per 31.12.2016). Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,3.

Förväntningarna för likviditetspolitiken har ändrat

De senaste veckorna har marknadens förväntningar gällande centralbankernas ränte- och likviditetspolitik vänt, vilket syns i att statobligationernas avkastning har ändrat från positivt till negativt. ”Slutet av året kan utvecklas positivt ifall tillväxtmomentumet fortsätter starkt och ifall förväntningarna om centralbankirernas åtgärder hålls måttliga.”

”Nästa år blir mycket intressant då de flesta centralbankerna inleder en minskning av likviditetsstödet. Stödet har utgjort grunden för avkastningen sedan finanskrisen. För att likviditetsminskningen ska kunna ske utan större störningar bör förbättringstrenden i den globala tillväxten fortsätta.”

Pensionstagarnas antal överstiger 31 000

Pensionstagarnas antal översteg för första gången 31 000. Totalt fick 31 024 personer pension eller annan ersättning från Veritas under årets första nio månader.

”Antalet pensionsbeslut steg med cirka fem procent jämfört med samma period år 2016”, säger verkställande direktör Carl Pettersson. ”Främst beror ökningen på att den partiella förtida ålderspensionen varit så populär. Totalt beviljade vi partiell ålderspension åt 271 kunder.”

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor

Resultatöversikt 1–9/2017

 

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 5501 600
Placeringsdirektör, vice vd Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 593 0138

 

Avainsanat