Vårt ansvar för kunderna

vastuullisuus_ruukut.png

Vårt ansvar mot våra kunder

De förändringar som konstant sker i arbetet och arbetslivet utmanar våra kunder och samtidigt också oss. Veritas har en stabil roll som ett pensionsförsäkringsbolag som säkerställer pensionsskyddet för och erbjuder service till företagare, arbetsgivare, arbetstagare och pensionstagare. Rollen förstärks ytterligare i denna brytningstid vi befinner oss i.
 
Vi veritaner har ansvaret för att se till att information om försäkringens innehåll, försäkringstjänster och pensionsskyddet når alla våra kunder. Våra servicespecialister bemöter varje kund som en individ och hjälper i alla situationer som är anknutna till pensionsförsäkrande.

FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå

Arbetspensionsförsäkring för företagare är ett hett ämne. Många företagare upplever att FöPL-försäkringen är en dålig investering och är inte medvetna om hur försäkringen är förbunden till inkomstskyddet t.ex. vid fall av överraskande arbetsoförmåga eller då man är familjeledig. Vi vill se till att de företagare som är försäkrade i Veritas alltid har FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå, så att också deras socialskydd därmed är säkerställt.

Arbetsgivarkunder uppmanas att utnyttja ArPL-tjänsterna till fullo

Till våra arbetsgivarkunder vill vi berätta på ett klart och tydligt sätt vad arbetspensionsförsäkringen och Veritas servicehelhet omfattar och vad inte. Vårt ansvar för att Veritas verksamhet ska möta kundernas förväntningar är stort, och i konkurrenssituationer gynnas vi av att vi bär vårt ansvar väl. Den lagstadgade pensionsförsäkringen utgör en stor kostnad för arbetsgivaren. Vi uppmanar nyckelpersonerna hos våra kunder att till fullo utnyttja de tjänster ArPL-försäkringen erbjuder och att ge oss feedback som hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Vi betalar ut pensionerna i rätt tid och vi kommunicerar om ändringar

Vi påminner regelbundet våra arbetstagarkunder om deras individuella pensionsskydd och om vikten av att upprätthålla den egna arbetsförmågan. Vi vill trygga en lyckad övergång till pensionen, också i överraskande situationer. Vi har ett stort men för oss angenämt ansvar för att pensionsansökningarna handläggs snabbt och jämlikt och att besluten är motiverade på klarspråk.
 
Utbetalningen av de beviljade pensionerna är en av Veritas viktigaste uppgifter. Vi ansvarar för att pensionerna till tiotusentals pensionstagare betalas ut i rätt tid. Vi säkerställer också att bolaget har tillräcklig solvens genom att på ett lönsamt och säkert sätt placera de pensionsmedel som anförtrotts oss.
 
Vi berättar om eventuella ändringar som sker i pensionerna i god tid på förhand och på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi sörjer också för att vår kundbetjäning är av hög kvalitet och att den är tillgänglig och åtkomlig för alla.