Vårt ansvar för pensionsmedlen

vastuullisuus_puu_0.png

Ansvarsfulla placeringar

För att placeringsverksamheten ska kunna vara lönsam och betryggande i ett långt perspektiv måste de politiska och ekonomiska systemen, institutionerna och organisationerna vara stabila och övergripande (inclusive). För en lönsam och betryggande placeringsverksamhet krävs dessutom en stabil och fungerande finansmarknad. (Good governance, Social resiliency)

Lönsam kapitalplacering baserar sig på hållbar tillväxt, som bygger på innovationer och tillräcklig tillgång på energi. Hållbar global tillväxt uppnås inte om inte den omgivande naturen, vår planet, möjliggör liv och fysiskt välbefinnande för allt levande på såväl kort som lång sikt. (Growth and Environmental Sustainability) 

Ökad transparens leder till effektivare marknader samt gör ekonomierna och organisationerna pålitligare, stabilare och hållbarare. En viktig uppgift för finansmarknaderna är att prissätta riskerna rätt, så att allokeringen av kapital är effektivt och stöder tillväxten. Aktuell och noggrann finansiell och operativ information är betydelsefull, men allt viktigare blir en mera omfattande förståelse av den långsiktiga samhälleliga, administrativa och riskhanteringsmässiga kontexten där de ekonomiska resultaten har uppnåtts. 

Vi tror att organisationer som verkligen beaktar ESG-aspekterna i sin verksamhet når en större ekonomisk framgång och utsätts för färre risker på lång sikt. Av ESG-faktorerna säkerställer god förvaltningssed (G) att även samhälls- (S) och miljöfaktorerna (E) beaktas bättre i företagens beslutsfattande. En högklassig förvaltning är således den viktigaste av ESG-faktorerna. 

Vi tror att det rätta sättet att garantera en lönsam och betryggande placeringsverksamhet är en långtgående integrering av ESG-aspekterna i vårt beslutsfattande. ESG-riskerna och ESG-faktorerna varierar mellan olika tillgångsklasser, finansiella instrument, geografiska områden, sektorer och till och med olika bolag. Vår analys och våra kriterier är därför olika för olika placeringsobjekt. 

Vi fastställer våra ESG-kriterier utgående från detta. Vi tar också till relevanta delar hjälp av målsättningarna för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 (Social Development Goals). 

Vi tror på fortgående lärande och utveckling. Vi utvecklar våra tillvägagångssätt och principer för ansvarsfull placeringsverksamhet efter behov.