Ordlista

ArPL
Lagen om pension för arbetstagare

Ansvarsskuld som ska täckas
Den ansvarsskuld som ska täckas är ansvarsskulden enligt bokslutet utökad med skulderna till ansvarsfördelningen och försäkringstagarna.

Försäkringsteknisk ansvarskuld
Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en uppskattning av bolagets framtida pensionsutgifter till den del de har fonderats.

FöPL
Lagen om pension för företagare

Kundåterbäring
En återbäring som delas ut till ArPL-försäkringstagarna och som beaktas som sänkta försäkringsavgifter.

Lagstadgade avgifter
De lagstadgade avgifterna inkluderar det belopp med vilket pensionsanstalten bidrar till att bekosta Pensionsskyddscentralens verksamhet, försäkringsinspektionsavgiften samt justitieförvaltningsavgiften, med vilken kostnaderna för besvärsnämnden för arbetspensionsärenden finansieras. De lagstadgade avgifterna ingår fr.o.m. 2007 i driftskostnaderna i resultaträkningen

Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden
Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden = placeringsverksamhetens nettointäkter i bokföringen + förändring i värderingsdifferenserna.

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %
Nettointäkterna av placeringsverksamheten enligt gängse värden i procent av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital = placeringarnas gängse värde i början av perioden + per månad vägda kassaflöden. Kassaflöde = (inköp – försäljningar) + (intäkter – kostnader). Avkastningen på sysselsatt kapital är alltså en tids- och penningavvägd avkastning enligt gängse värden på placeringarna.

Omkostnadsdel
En del av försäkringspremien som är avsedd för att täcka bolagets driftskostnader.

Placeringsverksamhetens resultat
Placeringsverksamhetens resultat enligt gängse värden fås när man från nettointäkterna av placeringsverksamheten och förändringen i värderingsdifferenserna drar av avkastningskravet på ansvarsskulden.

Solvensgräns
Solvensgränsen är en storhet som beräknas utifrån strukturen på bolagets placeringsbestånd och ansvarsskuldens belopp.

Solvenskapital
Solvenskapitalet är en riskbuffert med vilken arbetspensionsbolagen garderar sig mot olika risker i sin verksamhet (till exempel placeringsrisker och försäkringsrisker). Med solvenskapital avses skillnaden mellan bolagets tillgångar enligt gängse värde och den egentliga ansvarsskulden (den så kallade ansvarsskulden i solvensberäkningar). I solvenskapitalet ingår bland annat utjämningsbeloppet och värderingsskillnader.

Totala driftskostnader/-omkostnader
Med totala driftskostnader avses i pensionsförsäkringsbolag driftskostnader som ingår i olika poster i resultaträkningen. Dessa är kostnader för utbetalning och handläggning av ersättningar, kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan, driftskostnader, kostnader för skötsel av placeringsverksamheten samt övriga kostnader.

Utjämningsbelopp
Utjämningsbeloppet uppkommer av försäkringsrörelsens resultat och utgör en buffert för de år då det beviljas mer nya pensioner än under genomsnittliga år.

Värderingsdifferens
Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och bokföringsvärde.